תקציר העבודה

כחלק מדרישות הקורס, להלן הצעת מחקר לפני כתיבת סמינריון העוסקת בסוגיה אחת מיני רבות מתחום ההגנה על הפרטיות כזכות נגזרת של זכותו של אדם לכבוד האדם ולחירותו – הצורך באיזון אינטרסים בין זכותו של הילד לפרטיות ובין רצון ההורה להגן על שלום הקטין ולפעול לטובתו. במסגרת זו, יוצגו נושא העבודה, רציונל המחקר ושאלת המחקר, ראשי פרקים אפשריים וכן מקורות ראשוניים