מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום רביעי, 31 באוגוסט 2022

כיצד מתמודדת האם עם לידת פג מבחינה ביו – פסיכו – סוציאלית?

 עבודת סמסטר בנושא - כיצד מתמודדת האם עם לידת פג מבחינה ביו – פסיכו – סוציאלית?


עבודת סמסטר בנושא  כיצד מתמודדת האם עם לידת פג מבחינה ביו – פסיכו – סוציאלית?
תוכן עניינים
1.
לידת פגים – תיאור התופעה …-. עמ’ 1
2 .
גורמים ביו – פסיכו – סוצייאלים המעורבים בהתפתחות הסוגיה …… עמ’ 3
3 .
תיאור התנהגות אופיינית של האם בעת לידת פג …… עמ’ 5
4 .
מיפוי מערכות תמיכה פסיכו – סוציאליות בעת לידת פג  ….. עמ’ 6
5.
דפוסי התמודדות של ההורה עם לידת פג  ….
עמ’ 7
6 .
תיאור ארוע וניתוחו על ידי ספרות רלוונטית …. עמ’ 8
7.
מסקנות והמלצות …..  עמ’ 10
1 .

לרכישת העבודה
לידת פגים – תיאור התופעה עבודה זו מתמקדת בשאלה כיצד מתמודדת האם עם לידת פג מבחינה ביו – פסיכו – סוציאלית? אנסה לענות על שאלה זו באמצעות ממקרה בוחן וסקירת ספרות העוסקת בנושא. תחילה, אסקור את תופעת הלידה המוקדמת ואגדיר מהו פג.בהמשך, אבחן גורמים ביו – פסיכו – סוציאלים הנוגעים להתפתחות הסוגיה וכן, אסקור התנהגות אופיינית לאם המתמודדת עם לידת פג כפי שהספרות המקצועית מגדירה.
לבסוף, אציג מקרה בוחן, אבחן אותו בהתאם לספרות שנסקרה וכן, אציג מסקנות והמלצות בהתאם.
פג (Peterm) מוגדר כיילוד שנולד לאחר הריון הקצר מ-37 שבועות מלאים. משך ההריון הנו חיוני לבשלות מערכותיו של התינוק. שכיחות הלידה המוקדמת במדינות מערביות רבות עומד על 5% ל-15% מסך הלידות החיות.לידות פגים מהוות כ-7% מהלידות בקרב לבנים וכ-18% מהלידות בקרב שחורים. שכיחות הלידה המוקדמת בארה”ב עומד על 12% – 13%. בישראל, אחוז היילודים שמשקלם מתחת ל-2,500 גרם מכלל לידות החי בשנת 2007 עומד על 8.5% וכן, סך כמות הפגים מכלל הלידות בישראל עומד על 13%. הסיבות לפגות הנן מגוונות. האטיולוגיה מזהה 5 קבוצות – סיבות עובריות, כגון מצוקה עוברית והריון מרובה עוברים ; סיבות שלייתיות, כדוגמת היפרדות שלייה ; סיבה רחמית – אי ספיקה של צוואר הרחם למשל ; אימהי, כגון רעלת הריון או מחלה אימהית כרונית ; וכן, סיבות אחרות, כגון פקיעה מוקדמת של הקרומים ( אשכזי, 2010 ; דוידזון ומזכרת, 2010 ; אוהל, מזור ובשירי,2009 ; אוהל, מזור ובשירי, 2009 ; 2008 ,Goldenberg, Culhane, Iams & Romero).
משקלו של היילוד הממוצע עומד על 3400 גרם, גובהו 50 ס”מ והיקף ראשו 35 ס”מ בממוצע. בדרך כלל, היילוד חוזר למשקל הלידה שלו לאחר 10 ימים, מכפיל את משקלו בגיל 5 חודשים ומשלש אותו בגיל שנה. עם הבנת צרכיהם של הפגים, פחתה תמותת הפגים בשנים האחרונות לאין שעור. יכולת הישרדותם של פגים במשקל לידה הנמוך מ-1,000 גרם עלה מ-8% בתחילת שנות ה-80 ל-35% כיום. בנוסף, 81%
8 .
מקורות עמ’ 11

יום שלישי, 30 באוגוסט 2022

השפעת רמת השחיקה על רמת המוטיבציה בקרב מנהלים פורמליים לעומת מנהלים לא פורמליים

 סמינריון מחקרי בנושא השפעת רמת השחיקה על רמת המוטיבציה בקרב מנהלים פורמליים (בעלי סמכות רשמית) לעומת מנהלים לא פורמליים (ללא סמכות רשמית)

עבודת סמינריון מחקרי בנושא השפעת רמת השחיקה על רמת המוטיבציה בקרב מנהלים פורמליים לעומת מנהלים לא פורמליים תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 ניהול והנהגה
2
1 .1.1 המנהל כמנהיג
2
1 .1.2 סמכויות המנהל בארגון ומנהל ללא סמכות
3
1 .2 מוטיבציה בעבודה
4
1 .2.1 מוטיבציה – הגדרה
4
1 .2.2 השפעת המוטיבציה על תפקוד המנהל בארגון 5

1 .3 שחיקה
6
1 .3.1 שחיקה – הגדרה
6
1 .3.2 שחיקה ברמת הדרג הניהולי 7
פרק 2 – מתודולוגיה 9

2 .1 שיטת מחקר 9

2 .2 אוכלוסיית מחקר 9

2 .3 כלי מחקר 9

2 .4 הליך מחקר
1 0 פרק 3 – ממצאים
1 1

3 .1 התפלגות אוכלוסיית המחקר לפי משתנים דמוגרפיים
1 1

3 .2 השפעת רמת השחיקה על רמת המוטיבציה של מנהלים בהתאם לסמכות
1 5

3 .3 השפעת הותק על רמת השחיקה והמוטיבציה של מנהלים
1 7
פרק 4 – דיון
1 9
סיכום
2 2
מקורות
2 3
רשימת לוחות לוח 1 – התפלגות משתנים דמוגרפיים לוח 2 – סוג הסמכות הפורמלית בהתאם למגדר בקרב הנבדקים לוח 3 – רמת ההכנסה של נבדקים : חלוקה לפי מגדר לוח 4 – מאפיינים כללים, ממוצע, סטיית תקן ומהימנות שאלוני השחיקה והמוטיבציה לוח 5 – ממוצעי מדדי המוטיבציה לפי פורמליות ותוצאות מבחן t לוח 6 – ממוצעי מדדי השחיקה לפי פורמליות ותוצאות מבחן t לוח 7 – ממוצעי מדדי המוטיבציה לפי וותק ותוצאות מבחן t לוח 8 – ממוצעי מדדי השחיקה לפי וותק ותוצאות מבחן t רשימת גרפים גרף מספר 1 – התפלגות שכרם של המנהלים בהשוואה לממוצע במשק באחוזים גרף מספר 2 – התפלגות שכרן של המנהלות בהשוואה לממוצע במשק באחוזים רשימת נספחים נספח 1 – מכתב פתיחה נספח 2 – שאלון סוציודמוגרפי נספח 3 – שאלון לבחינת רמת השחיקה המבוסס על השאלון של קלרמן (2014) נספח 4 – שאלון לבחינת רמת מוטיבציה המבוסס על כץ (2006) נספח 5 – פלט של העיבוד הסטטיסטי באמצעות ניתוח ה-SPSS 

תקציר 

במסגרת עבודה זו יוצג מחקר אותו ערכנו, שמטרתו לבחון סוגיה אחת מני רבות מתחום המוטיבציה – השפעת רמת השחיקה על רמת המוטיבציה בקרב מנהלים. במסגרת זו, ייבחנו ההבדלים במדדים אלו בין מנהלים פורמליים ומנהלים לא פורמליים. במסגרת זו, עולה השאלה האם מנהלים לא פורמליים מאופיינים במוטיבציה גבוהה או נמוכה באופן המשפיע על רמת השחיקה שלהם? בנוסף, האם קיים הבדל מהותי בין נתוניהם של מנהלים לא פורמליים אלו לעומת נתוניהם של מנהלים פורמליים כאשר מתחשבים בוותק שלהם במקום העבודה?  תחילה, בפרק הראשון, סקרנו את הספרות המחקרית העוסקת בסמכויות המנהל בארגון ובסמכויותיו של המנהל הלא פורמלי שערכנו.
בהמשך, נסקרו המונחים רמות שחיקה ורמות מוטיבציה בהתאם לספרות המחקרית הקיימת, תוך התמקדות בהשפעתם על מנהל לא פורמלי ומנהל פורמלי. הפרק השני מציג את שיטת המחקר אותה יישמנו בכדי לספק מענה לשאלות המחקר שהעלנו. בהתבסס על שיטת המחקר שהוצגה בפרק השני, חילקנו את שאלוני המחקר לאוכלוסיית היעד – נשים וגברים העובדים כמנהלים פורמליים ולא פורמליים. כאשר הגענו למכסת השאלונים להם אנו זקוקים, ערכנו עיבוד סטטיסטי ובהתבסס על עיבוד זה ערכנו דיון והסקנו מסקנות בהתאם בהתאם לסקירת הספרות, הנחנו כי בניגוד למנהל לא פורמלי, מנהל פורמלי יאופיין במוטיבציה גבוהה יותר ולכן, רמת השחיקה שלו נמוכה יותר. השערה זו אוששה באופן חלקי בלבד. בנוסף, ככל שלמנהל לא פורמליים ותק.
קרי, בהתאם לניתוח הנתונים, השערות המחקר אוששו באופן חלקי. מניתוח הנתונים עולה, כי קיים קשר בין משתנים המרכיבים את ההשערה, אך בחלק מהמקרים, הקשר אינו מובהק סטטיסטית. לכן, שתי ההשערות אוששו באופן חלקי.
                                                                              

יום שני, 29 באוגוסט 2022

לארגון בריאות מוביל דרוש/ה נציג/ת זימון תורים בראשל"צ


 


✨התפקיד כולל זימון תורים לבדיקות מגוונות כגון קורונה, צפיפות עצם, ממוגרפיה ועוד (שיחות נכנסות)

✨המוקד פעיל בין השעות 08:00-16/17:00 ובימי שישי לסירוגין 08:00-12:00

✨עבודה בראשון לציון מערב מול קניון הזהב

✨ הכשרה מהירה של יומיים בלבד!

✨ קליטה מיידית, ראיון אישי ותהליך מיון מהיר.

✨המשרה מתאימה לבעלי תודעת שירות, רגישות, תקתנות, סבלנות ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת.


✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨

 בהצלחה 🌟יום ראשון, 28 באוגוסט 2022

בחינת הדין המצוי והדין הרצוי בסוגיית הזכות לעיון והעתקה של חומר חקירה בשיטת המשפט בישראל

 
בחינת הדין המצוי והדין הרצוי בסוגיית הזכות לעיון והעתקה של חומר חקירה בשיטת המשפט בישראל


תקציר העבודה

עבודת סמינריון בנושא:
בחינת הדין המצוי והדין הרצוי בסוגיית הזכות לעיון והעתקה של חומר חקירה בשיטת המשפט בישראל מוגש במסגרת הקורס זכויות חשודים ונאשמים מוגש על ידי מספר תעודת זהות בתאריך תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – מבוא

2
1 .1 הזכות הכללית לעיון ולהעתקה של חומר-חקירה בשיטת המשפט בישראל
2
1 .2 היקף הזכות לעיין בחומר החקירה
4              1.2.1 היקף חובת הגילוי של חומר החקירה
4
1 .2.2 מבחן הרלבנטיות 5

1 .2.3 חומר חקירה העומד במבחן הנגיעה
8 פרק 2 – היקף החובה לגילוי ועיון בראיות
1 1

2 .1 היקף חובת התביעה לגילוי ועיון בראיות 
1 1

2 .2. היקף חובת הנאשם לגילוי ועיון בראיות ההגנה
1 2
פרק 3 – קריטריונים להגדרת מידע  כחומר חקירה – הדין המצוי והרצוי
1 3

3 .1 הדין המצוי
1 3

3 .2 הדין הרצוי
1 3
פרק 4 – משפט משווה – הזכות לעיון ולהעתקה במשפט הפלילי ובהסדרי טיעון
1 5

4 .1 ארצות הברית
1 5

4 .2 אנגליה
2 0 סיכום
2 5
מקורות
2 6
                                                           תקציר “חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו אמץ מארץ תצמח וצדק משמים נשקף” [תהילים, פה ; יא – יב] עבודה זו עוסקת בסוגייה אחת מני רבות בזכויותיהם של חשודים ונאשמים – הזכות לעיון והעתקה של חומרי חקירה בשיטת המשפט הישראלית. במסגרת זו, אבחן את הזכות לעיון והעתקה של חומרי חקירה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בשיטת המשפט בישראל, תוך התמקדות בדין המצוי והדין הרצוי. בנוסף, אסקור את הביטוי של הזכות לעיון והעתקה של חומרי חקירה במסגרת שתי שיטות משפט במדינות מערביות – ארצות הברית ואנגליה.
הזכות לעיון ולהעתקה של חומר חקירה בשיטת המשפט בישראל קבועה בהוראות סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, המהווה את המסגרת הנורמטיבית, המהותית והפרוצדוראלית, למועד ולהיקף זכותו של הנאשם לעיון ולהעתקה של חומר החקירה. סעיף 75 לחסד”פ קובע את דרכי מימוש זכות זו. טרם תיקונו של סעיף 74
לחסד”פ, נקט המחוקק בנוסח “חומר שבידי התובע”, חובה שהורחבה על ידי בית המשפט. כיום, סעיף 74 לחסד”פ קובע, כי זכותו של הנאשם לעיון ולהעתקה חולשת על כל “חומר החקירה וכן רשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו”. בהתאם לסעיף 77 (א) לחסד”פ, מניעת זכות זו מהנאשם מהווה עילה לסנקציה כלפי התביעה, לפיה לא יתיר בית המשפט לתובע להגיש את הראיה או להשמיע עד אם נמנעה הזכות לעיון ולהעתקה מן הנאשם או סנגורו, למעט ויתרו הם על כך. תחילה, במסגרת הפרק הראשון, אבחן את הזכות לעיון ולהעתקה של חומר חקירה בשיטת המשפט בישראל, תוך התמקדות בהיקף הזכות להתמקד בחומרי החקירה ובהיקף חובת גילוי חומרי החקירה על ידי התביעה. בנוסף, אציג את מבחן הרלוונטיות, לפיו בוחנים בתביעה מהם החומרים הנחשפים בפני הנאשם ובאי כוחו ובאיזה אופנים חומרים אלו נחשפים להגנה. יתר על כן, אציג כיצד מגדירים את חומר החקירה העומד במבחן הנגיעה לצורך ההגנה על הנאשם.
בהמשך, במהלך הפרק השני, ארחיב בנוגע להיקף החובה לגילוי ועיון בראיות, תוך בחינת היקף חובת התביעה לגילוי ועיון בראיות וכן, היקף חובת הנאשם לגילוי ועיון בראיות ההגנה.
במהלך הפרק השלישי, אציג את הדין המצוי והדין הרצוי בנוגע לאבני הבוחן הנוגעים להגדרת מידע  כחומר חקירה בהתאם לשיטת המשפט בישראל. לבסוף, אבחן במסגרת הפרק הרביעי את הביטוי של הזכות לעיון והעתקה של חומרי החקירה על ידי נאשמים במסגרת שיטות המשפט בשתי מדינות מערביות – אנגליה ובריטניה.

יום שישי, 26 באוגוסט 2022

הקשר בין תפיסת רווחה לשביעות רצונם של סטודנטים מבחירתם לבצע הסבת מקצוע בתחומים הוראה וסיעוד


 


עבודת סמינריון אמפירי בנושא הקשר בין תפיסת רווחה לשביעות רצונם של סטודנטים מבחירתם לבצע הסבת מקצוע בתחומים הוראה וסיעוד

עבודת סמינריון אמפירי בנושא הקשר בין תפיסת רווחה לשביעות רצונם של סטודנטים מבחירתם לבצע הסבת מקצוע בתחומים הוראה וסיעוד במסגרת קורס סמינריון מחקרי – פסיכולוגיה חיובית בארגונים מוגש על ידי:
מספר תעודת זהות:
תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
3
1 .1 שוק העבודה בישראל
3
1 .1.1 היצע וביקוש בשוק העבודה בישראל עם התמקדות בסיעוד ובהוראה
3
1 .1.2 מסלולי הסבת מקצוע לתחום ההוראה והסיעוד בישראל
4
1 .2 הסבת אקדמאים
6
1 .2.1 השכלה אקדמית
6
1 .2.2 מעברי קריירה והסבת אקדמאים 7

1 .2.3 המניעים והתוצאות להסבת אקדמאים למקצוע טיפולי 9

1 .3 תפיסת רווחה
1 0
1 .3.1 תפיסת רווחה נפשית : הגדרה
1 0
1 .3.2 השפעת תחושת רווחה על עבודה ולימודים
1 1

1 .4 שביעות רצון של עובד
1 1
פרק 2 – שיטות מחקר
1 4

2 .1 שיטת מחקר
1 4

2 .2 אוכלוסיית מחקר
1 4

2 .3 כלי מחקר
1 4

2 .4 הליך מחקר
1 5
פרק 3 –  ממצאי מחקר
1 7
פרק 4 – דיון ומסקנות
2 4
סיכום
2 8
מקורות
2 9
נספחים
3 3
תקציר עבודה זו מציגה מחקר חיוני העוסק בסוגיה אחת מני רבות מתחום המחסור בבעלי מקצוע אקדמאים בשוק העבודה ובמאפייניהם הפסיכולוגיים של אקדמאים המבצעים הסבה לתפקידים הנדרשים. הרחבת הידע המצוי ברשותנו בנוגע לסוגיה זו הנה חיונית לאור הצורך לייעל את המשאבים המוקדשים לפתרון בעיית המחסור במורות ואחיות ולשמר את בעלות התפקיד שכבר קיימות במערכת וביצעו הסבת אקדמאים. ידוע, כי שוק העבודה במדינת ישראל מאופיין במגמה של מחסור במורות ובאחיות. מגמה זו מאפיינת שווקי עבודה רבים בעולם המערבי ואינו ייחודי לישראל. בכדי למלא תפקידים אלו, על מורות ואחיות לעבור הכשרה אקדמאית מתאימה, הכוללת תואר ראשון לפחות. במקביל, בישראל ישנה רוויה באקדמאים מתחומים שונים, בעיקר מתחום מדעי הרוח והחברה שאינם עובדים בתחומם. אחד מהדרכים, באמצעותם שווקי העבודה מתמודדים עם המחסור בכח אדם בתחומים שונים הנו הסבת מקצוע. לאור המחסור במורות ואחיות לעומת העודף באקדמאים שאינם עובדים בתחום אותו למדו, נקבעה מדיניות להסבת אקדמאים שמטרתה להתאים את ההיצע הקיים לביקוש. יתר על כן, במקרים מסוימים, אקדמאים מתחום המדעים וההייטק מסיימים את תפקידם בתעשיות הבטחון, כגון צה”ל ותעשייה צבאית. לכן, הם פורשים בגיל צעיר, במהלך שנות ה-30 וה-40 לחייהם, בעקבות יציאתם לפנסיה או משבר ההייטק. בשלב זה, הם תרים אחר קריירה שניה.
חלקם פונים להסבת מקצוע בתחום ההוראה והסיעוד.
לפיכך, מטרת המחקר המוצג בעבודה זו הנה לבחון את הקשר בין תפיסת רווחה לשביעות רצונם של סטודנטים מבחירתם לבצע הסבת מקצוע לתחומים הוראה וסיעוד. בהתבסס על סקירת הספרות אותה ביצענו, הנחנו 4 הנחות – (1) קשר חיובי בין רווחה נפשית אישית לרווחה נפשית מקצועית יבוא לידי ביטוי בנוגע להחלטה לבצע את הסבת המקצוע ; (2) השפעה מגדרית תבוא לידי ביטוי על רמת שביעות הרצון של הנבדקים. קרי, נשים יביעו שביעות רצון גבוהה יותר בנוגע להחלטה לבצע הסבת מקצוע לעומת גברים ; (3) השפעה מגזרית תבוא לידי ביטוי על רמת שביעות הרצון בקרב הנבדקים. קרי נבדקים בני המגזר הערבי יביעו שביעות רצון גבוהה יותר בנוגע להחלטה לבצע הסבת מקצוע לעומת יהודים ; (4) השפעת הסטטוס המשפחתי תבוא לידי ביטוי על רמת שביעות הרצון של הנבדקים. קרי, נשואים יביעו שביעות רצון גבוהה יותר בנוגע להחלטה לבצע הסבת מקצוע לעומת נבדקים רווקים.
בכדי לבחון השערות אלו, עבודה זו מציגה מחקר כמותני אותו ביצענו, במסגרתו הועברו שאלונים לדיווח עצמי בקרב סטודנטים מתוכניות שונות להסבת אקדמאים לסיעוד והוראה. שאלונים אלו בודקים את רמת רווחתם הנפשית של הנבדקים – מהימנות השאלון נבדקה במחקרו של הובנר (Huebner 1991) ; סולם הבוחן את רמת האושר הכללית של הנבדק(Lyubomirsky & Lepper, 1999) ; שאלון הרגשות של פורדייס (Fordyce, 1988) ; שאלון PANAS למדידת רגשות חיוביים ורגשות שליליים של ווטסון, קלארק וטלג’ן (1988, Watson, Clark & Tellegen) ; שאלון רווחה בהכשרה מקצועית של סגל וגילת (2011) ושאלון פרטים אישיים שנועד לאיסוף מידע על הרקע הסוציודמוגרפי של הנבדקים. מלבד שאלון הפרטים האישיים, מהימנותם של השאלונים נבדקה במסגרת הספרות ממנה נלקחה.
אוכלוסיית המחקר כוללת
2 50 נבדקים ומורכבת מ-1
5 סטודנטים ו-1
5 סטודנטיות. 163 מתוכם רווקים, 177 דוברי עברית כשפת אם ו-59 דוברי ערבית כשפת אם. לנבדקים הובטחה אנונימיות. לאחר שהנבדקים מלאו את השאלון ומכסת הנבדקים התמלאה, הנתונים הוקלדו לתוכנת SPSS  והמידע עבר עיבוד סטטיסטי בכדי לבחון את השערות המחקר. בהתבסס על ניתוח ממצאי המחקר, ערכנו דיון והסקנו את מסקנותינו בהתאם. מבחינתנו עולה, כי חלק מההשערות אוששו וחלקן הופרכו. מניתוח ממצאי המחקר עולה, כי קיים קשר חיובי בין הרווחה הנפשית האישית לבין הרווחה הנפשית המקצועית. עם זאת, ההשערה לפיה נשים יביעו שביעות רצון גבוהה יותר בנוגע להחלטה לבצע הסבת מקצוע לעומת גברים הופרכה בחלקה, כאשר נמצא כי גברים המבצעים הסבת אקדמאים בעלי רמת רווחה גבוהה יותר לעומת נשים המבצעות הסבת אקדמאים. ההשערה, לפיה נבדקים בני המגזר הערבי יביעו שביעות רצון גבוהה יותר בנוגע להחלטה לבצע הסבת מקצוע לעומת יהודים אוששה בחלקה, מאחר ונמצא כי מדד הרווחה הנפשית והרווחה בהכשרה מקצועית של הנבדקים הערבים גבוהה באופן מובהק משל היהודים, אך לא נמצא הבדל מובהק בממוצע האושר הכללי, ברגשות ובמצב הרוח ובתחושת הנטרליות בין היהודים לערבים. לבסוף, ההשערה לפיה נשואים יביעו שביעות רצון גבוהה יותר בנוגע להחלטה לבצע הסבת מקצוע לעומת נבדקים שאינם נשואים הופרכה ברובה.


יום חמישי, 25 באוגוסט 2022

למוקד השירות הממשלתי של רשות מקרקעי ישראל דרושים נציגי/ות שירות לקוחות בראשון לציון

 אנחנו מחפשים אתכם! דרושים עובדים בעלי תודעת שירות 

🌟 מענה לשיחות נכנסות לאזרחים, עורכי דין ושמאים בכל הקשור לתחום המקרקעין, נסח טאבו, מס רכישה ועוד. 

🌟 עולם חדש ומרתק - הכשרה מקיפה כחודש ימים על חשבון החברה

🌟 מקום עבודה מכבד עם מנהלים בגובה העיניים, יעדים איכותיים בלבד. לא מודדים כמות השיחות. השירות איכותי לכל לקוח!

🌟 המוקד ממוקם בראשון לציון מערב- מול קניון הזהב

🌟 שכר בסיס שעולה עם הוותק פלוס עמלות שירות 

🌟 אפשרות לעבודה במשרה מלאה  או חלקית (4 פעמים בשבוע)

🌟 סביבת העבודה תומכת והטרוגנית

🌟 ראיון אישי ותחילת עבודה מידית

*מי מתאימ/ה להצטרף אלינו?*

🌟המשרה מתאימה למי שתודעת שירות טבועה בהם, בעלי אורח רוח, סבלנות, נכונות ללמידה של עולם תוכן חדש ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת.

🌟עבודה במוקד טלפוני בו התוכן מקצועי ומורכב.


✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨

בהצלחה 🌟 הקשר בין קרבה לדת לרמת מחויבות לארגון בקרב עובדות חרדיות וחילוניות מתחום ההייטק

 

עבודת סמינריון אמפירי בנושא הקשר בין קרבה לדת לרמת מחויבות לארגון בקרב עובדות חרדיות וחילוניות מתחום ההייטק בחברת סיסקוהמחלקה לניהול עבודת סמינריון אמפירי בנושא הקשר בין קרבה לדת לרמת מחויבות לארגון בקרב עובדות חרדיות וחילוניות מתחום ההייטק בחברת סיסקו במסגרת קורס סמינריון מחקרי – שמספרו שם המרצה: מוגש על ידי:
מספר תעודת זהות:

לקבלת העבודה
 תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 שוק העבודה בישראל
2
1 .1.1 פערים כלכליים וחברתיים בישראל
2
1 .1.2 עבודה ואבטלה בכלכלה הישראלית
3
1 .1.3 תעשיית ההייטק בישראל
4
1 .2 תרומת ההשכלה האקדמית וההכשרה המקצועית להשתלבות בכח העבודה 5

1 .2.1 האינטרס האישי בהשכלה אקדמית והכשרה מקצועית 5

1 .2.2 האינטרס הלאומי בהשכלה אקדמית והכשרה מקצועית
6
1 .3 חרדים ונשים בשוק העבודה בישראל 7

1 .3.1 קרבה לדת ועבודה 7

1 .3.2 מגדר ועבודה 9

1 .3.3 חרדים ונשים כקבוצות מיעוט בשוק העודה הישראלי
1 2

1 .4 מחויבות ארגונית
1 3

1 .4.1 שביעות רצון מהעבודה
1 3

1 .4.2 שביעות רצון מהשכר
1 4

1 .4.3 מוטיבציה של העובד
1 4

1 .4.4 נאמנות למקום העבודה
1 6
פרק 2 – שיטות מחקר
1 7

2 .1 שיטת מחקר
1 7

2 .2 אוכלוסיית מחקר
1 7

2 .3 כלי מחקר
1 7

2 .3.1 מגדר כמשתנה מחקר
1 7

2 .3.2 תפקיד טכנולוגי
1 7

2 .3.3 קרבה לדת
2 .3.4 שביעות רצון מהעבודה
1 7
1 7

2 .3.5שביעות רצון מהשכר
1 7

2 .3.6 מוטיבציה של העובד
1 8

2 .3.7 נאמנות למקום העבודה
1 8

2 .4 הליך מחקר
1 8
פרק 3 –  ממצאי מחקר
2 0             
3 .1 התפלגות אוכלוסיית המחקר לפי משתנים דמוגרפיים
2 0
3 .2 הקשר בין קרבה לדת ובין רמת שביעות הרצון מהעבודה
2 3

3 .3 הקשר בין קרבה לדת ושביעות רצון מהשכר
2 4

3 .4 הקשר בין קרבה לדת ורמת מוטיבציה
2 5

3 .5 הקשר בין קרבה לדת ורמת נאמנות לחברה
2 6
פרק 4 – דיון ומסקנות
2 8
סיכום
3 0 מקורות
3 1
נספחים תקציר עבודה זו מציגה מחקר חיוני הנוגע לשרשרת האספקה בארגונים. המחקר עוסק בסוגיה אחת מני רבות מתחום מחוייבותם של עובדים לארגון המעסיק אותם. הרחבת הידע המצוי ברשותנו בנוגע לסוגיה זו הנה חיונית לאור הצורך הקיים בניהול משאבי האנוש של הארגון, תוך התמקדות במחוייבותם של עובדים ארגון, שביעות רצונם מהעבודה ותרומת רמת המוטיבציה שלהם לתפקודם בעבודה. ידוע, כי שוק העבודה במדינת ישראל מאופיין במגמה של מחסור במקצועות הדורשים הכשרה מקצועית והשכלה אקדמית, בעיקר טכנולוגית מתחומי ההנדסה וההייטק. מגמה זו מאפיינת שווקי עבודה רבים בעולם המערבי ואינו ייחודי לישראל. המחסור נובע מכמות שאינה מספקת של בוגרי אוניברסיטאות מצטיינים מתחומי הנדסת המחשבים, מאיכות לא מיטבית של בוגרי מכללות וניצול חלקי של כח האדם הקיים בשוק, כגון אקדמאיות וכן, אקדמאים בני המגזר החרדי והערבי. למעשה, ענף ההייטק בישראל צומח מדי שנה, אך מספר הסטודנטים במקצועות רלוונטיים נמצא בקיפאון מתמשך. אחד הפתרונות לאיוש משרות אלו הנו עידודם של קבוצות מיעוטים, כדוגמת חרדים ונשים, המאותגרות מבחינת שילובן בשוק העבודה, להשתלב בתעשיית ההייטק ולשם כך, לעבור הכשרה מתאימה. חרדים ונשים הנם שתי קבוצות מיעוט המצויות מתחת לקו העוני. שכרם הממוצע נמוך מהשכר הממוצע במשק וכן, עובדים המזוהים עם קבוצות אלו סובלים מאפליה בקבלה לעבודה ובשכר עבודתם לאור הסטיגמה הנלווית לקבוצות אלו.
מהספרות עולה, כי הקרבה לדת תורמת לרווחתו של העובד ובכך, משפיעה לטובה על תפקודו בעבודה. עם זאת, ישנה אפלייה לרעה בקרב מעסיקים בישראל כלפי חרדים ואף כלפי נשים.
מאחר ומהספרות עולה, כי הקרבה לדת מספקת למאמינים תחושת רווחה, מטרת המחקר המוצג בעבודה זו הנה לבחון את השפעת הקרבה לדת של עובדות הייטק בחברת סיסקו לרמת מחוייבותן לארגון. במסגרת זו, הגדרנו את המונח מחוייבות ארגונית של העובדות כמורכבת מ-4 מונחים – רמת שביעות רצון מהעבודה, רמת שביעות רצון מהשכר, רמת מוטיבצייה ורמת נאמנותן לחברה. בהתבסס על סקירת הספרות אותה ביצענו, שאלנו 4 שאלות מחקר – (1) האם ישנו הבדל מהותי ברמת שביעות הרצון של חרדיות לעומת חילוניות מהעבודה? (2) בנוסף, האם ישנו הבדל מהותי ברמת שביעות רצונן של עובדות חרדיות לעומת חילוניות משכרן? (3) האם בא לידי ביטוי הבדל מהותי בין רמת הנאמנות לחברה של עובדות הייטק חילוניות לעומת חרדיות? (4) האם בא לידי ביטוי הבדל ברמת המוטיבציה של עובדות הייטק חילוניות לעומת עובדות חרדיות?
בכדי לבחון שאלות אלו, עבודה זו מציגה מחקר כמותני אותו ביצענו, במסגרתו הועברו שאלונים לדיווח עצמי בקרב
3 2 עובדות הייטק חילוניות וחרדיות. שאלונים אלו בודקים משתנים כגון רמת שביעות רצון מהעבודה ומהשכר, מוטיבציה ורמת נאמנות לארגון. בהתבסס על ניתוח ממצאי המחקר, ערכנו דיון והסקנו את מסקנותינו בהתאם. מבחינתנו עולה, כי כל השערותינו הופרכו, אם כי מניתוח הנתונים עלה ממצא שלא ציפינו לו.

יום רביעי, 24 באוגוסט 2022

למוקד השירות של שטראוס מים- תמי 4 בטבריה דרושים/ות נציגי שירות

 
🌟בואו להעניק שירות איכותי ללקוחות החברה בנושאי חשבוניות, שליחויות, שירות ותפעול המכונה

🌟 הכשרה מקיפה ועניינית

🌟 לאחר תקופה של התקמצעות קיימת אפשרות למעבר לעבודה היברידית משולבת בית מוקד

🌟תהליך מיון מהיר,אישי ועוטף מהרגע הראשון

🌟המוקד פעיל בין השעות 8:00-17:00 נדרשת זמינות למשרה מלאה

🌟 עבודה בטבריה בימים א-ה + שישי לסירוגין

*למי מתאימה המשרה?*

תודעת שירות גבוהה, יעילות ותקתקנות, כושר התנסחות ברמה גבוהה, שליטה בעבודה מול מחשב.

לפרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨🔥


יום שלישי, 23 באוגוסט 2022

סמינריון בנושא כיצד הושפע הכומר מרטין לות'ר קינג והאידיאולוגיה שלו מגנדי במסגרת מאבקו למען שיוויון זכויות?סמינריון בנושא - השפעתו של גנדי על האידיאולוגיה של מרטין לות'ר קינג ג'וניור כמנהיג מיעוט השחורים בארצות הברית לנקיטת מדיניות המאבק הלא אלים למען שיוויון זכויות - כיצד הושפע הכומר מרטין לות'ר קינג והאידיאולוגיה שלו מגנדי במסגרת מאבקו למען שיוויון זכויות?

האוניברסיטה הפתוחה

סמינריון בנושא –
השפעתו של גנדי על האידיאולוגיה של מרטין לות’ר קינג ג’וניור כמנהיג מיעוט השחורים בארצות הברית לנקיטת מדיניות המאבק הלא אלים
כיצד הושפע הכומר מרטין לות’ר קינג והאידיאולוגיה שלו מגנדי במסגרת מאבקו למען שיוויון זכויות?

שם הקורס: חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית – רציפות ושינוי בממשל ארצות הברית
מספר הקורס: 10336
שם המרצה:
מוגש על ידי:
מספר ת. זהות:
תאריך עברי / תאריך לועזי

תוכן עניינים

תקציר
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1.1 סקירה היסטורית של מעמד השחורים בארצות – הברית עד למחצית הראשונה של המאה העשרים
1.1.1 בחינת מעמד השחורים בארצות הברית כקבוצת מיעוט
1.1.2 בחינת ההיסטוריה של השחורים בארצות הברית וביטויי הגזענות כלפיהם
2
2
3
1.2 מאבקו של מרטין לות’ר קינג ג’וניור למען שיוויון זכויות של השחורים
5

1.2.1 פעולותיו של הכומר מרטין לות’ר קינג ג’וניור במסגרת המאבק
5

1.2.2 הישגיו של הכומר מרטין לות’ר קינג ג’וניור במסגרת פעילותו הציבורית למען השחורים
8
פרק 2 – בחינת האידאולוגיה של דר’ מרטין לות’ר קינג ג’וניור כמנהיג מאבקם של השחורים בארצות הברית והשפעתו של מהטמה גנדי
11

2.1.1 מאבק לא אלים ואי ציות אזרחי לחוק על פי הכומר מרטין לות’ר קינג ג’וניור
11

2.1.2 השפעתו שלמהטמה גנדי על האידיאולוגיה של הכומר מרטין לות’ר קינג ג’וניור
13
פרק 3 – דיון ומסקנות
16
סיכום
20
מקורות
21

תקציר
קבוצת מיעוט מיעוט הנה קבוצה הנבדלת מאוכלוסיית המדינה בה היא מצוייה, במאפיינים שונים המייחדים אותה כקבוצה. ניתן לזהות במדינות שונות ברחבי העולם מספר קבוצות מיעוטים, כגון מיעוט דתי, מיעוט עדתי ומיעוט תרבותי. גזענות ממסדית מוגדרת כביטויים מוטמעים ומערכתיים המובילים לפגיעה ביכולתו של גזע מסויים להשיג יתרון. כתוצאה מכך, תתבצע הערכה לא מכוונת בהתבסס על ניתוח תבניות היסטוריות, אשר תהווה בסיס לאפליה כלפיהם. בארצות הברית, ביטויי הגזענות והדיכוי כלפי המיעוט השחור מוכרים כממסדיים. לביטויי גזענות אלו נלווים גם סטראוטיפים ותפיסות חברתיות כלפי הקהילה השחורה. מאבק חברתי, דיכוי מבני וביטויים גזענים היו נפוצים בארצות הברית במשך מאות שנים. מדובר בביטויים של שליטה חברתית כלפי קהילת השחורים בארצות הברית ושמירה עליה בעלת שורשים היסטוריים. במטרה לשמר זאת, חוקקו, בין היתר, חוקים המעגנים את נחיתותם של השחורים, בעיקר במדינות הדרום במטרה לשמר את מעמדם כעבדים. עד היום, קיימים שרידים של חקיקה זו במערכת המשפט האמריקאית. מערכת האכיפה מיישמת כנגד השחורים פרופילאות גזעית. ייצוג גזעני בא לידי ביטוי גם במערכת המשפט וכן, על ידי נציגי מערכת האכיפה ואף שופטים קובעים גזרי הדין מחמירים כנגד הצד השחור וכן, שוטרים אוכפים כנגד שחורים ברמה יתרה.
התנגדות אזרחית הנה שימוש מתמשך בפעולות שאינן אלימות על ידי אזרחים, זאת למרות שהצד הנגדי אינו נמנע מאלימות במטרה להגן על האינטרסים שלו. במקרים של מסעות קולקטיביים מכוונים ומאורגנים של התנגדות לא אלימה לקידום שינוי חברתי כוללים סיבתיות חברתית מפורשת. מארגניהם של קמפיינים אלו והמשתתפים בהם אינם מונעים מאמונות דתיות או רוחניות. אי הציות האזרחי לחוק נובע, למעשה, על הצדקה מוסרית של מרכיבי החוק – ההגיון שעומד בבסיס החוק אמור לשרת את טובת הציבור. לחוק חייב להיות סמכות, המאפשר אכיפה. החוק צריך להיות מחייב. בני האדם אינם מוסריים במהותם, החקיקה האנושית אינה משרתת תמיד את טובת הכלל.
דר’ מרטין לותר קינג ג’וניור, היה כומר ופעיל חברתי, אשר הנהיג את מאבקם של המיעוט השחור בארצות – הברית להשגת שיוויון זכויות במהלך שנות ה-50 וה-60 של המאה העשרים. לאחר מלחמת העולם השניה, ארצות הברית פעלה לחיזוק משטרים דמוקרטיים ברחבי העולם. המאבק תחת הנהגתו של קינג למען שיוויון זכויות לשחורים בארצות הברית אופיינה בהתנגדות שאינה אלימה, באי ציות, ובאה לידי ביטוי בעריכת מצעדי מחאה המונים ושביתות שבת. בעקבות פעילותו, הכומר נשלח עשרות פעמים למאסר. קינג נאבק במטרה להביא לביטול אפליית השחורים במקומות העבודה, לביטול ההפרדה במקומות ציבורים. הוא הצליח לאחד את קהילת השחורים, להחרים חנויות של לבנים ונסיעה בתחבורה הציבורית על ידי בני הקהילה. מפגינים נאסרו בהמוניהם. מתנגדיו האשימו אותו בהסתת הציבור האפרו – אמריקני למרד וקראו לו למחות באמצעות שימוש בכלים משפטיים. לכך התווספה האלימות הקשה אותה נקטה המשטרה כנגד המפגינים.
השקפותיו הפלורליסטיות של קינג שאובות מהנצרות, מהיהדות, מהאיסלאם ואף מהגנדניזם. קינג ניתח והטיף בנוגע לבשורה, לתנ”ך ולישו, אך גם בנוגע לדתות שאינן מזוהות עם אברהם אבינו. למעשה, הכרת מגוון הדתות הנה חלק חיוני בתאולוגיה שלו. ניתן לראות בקינג כתאולוג פלורליסט אוניברסלי, כזה שהתאולוגיה שלו אינה אופיינית לסיווגים השונים של יחסיות ושוני. לפיכך, נשאלת השאלה מהי השפעתו של גנדי על אידיאולוגיית המאבק הלא אלים ואי הציות של דר’ מרתין לות’ר קינג ג’וניור? 

יום ראשון, 21 באוגוסט 2022

*לפרוייקט זמני דרושים נציגי.ות לביצוע סקרים טלפוניים*

 


ניתן להשתלב במשרת בוקר / ערב ,שעות גמישות (משרות הורה, סטודנט, חלקי או השלמת הכנסה)

המוקד פעיל בין השעות 9:00-20:00 ימים א’-ו’

מתאים לכולם ! בכל חתך הגילאים מגיל 16 ומעלה-

העבודה בראשון לציון (ליד קניון הזהב)

הפרויקט זמני לכ3 חודשים,

אפשרויות קידום והשתלבות בפרויקטים ומוקדי שירות נוספים בחברה!✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨

בהצלחה 🌟 🌟🌟מועמדות

יום שבת, 20 באוגוסט 2022

המשפחה כגורם סיכון וחוסן לאלימות ולעבריינות - משפחת סימפסון כמקרה בוחן


 


המשפחה כגורם סיכון וחוסן לאלימות ולעבריינות -  משפחת סימפסון כמקרה בוחן

מטלת ניתוח מקרה
1 .      עבודה בזוגות, או שלשות.
ניתן להגיש לבד
2 .      מועד הגשה אחרון –30/6/18
3 .      יש להעלות את העבודה לאתר הקורס.
4.      סיכום ייעשה באופן אישי.
כל אחד מעלה את העבודה באופן אישי. מבנה העבודה – עד 5 עמודים מבוא
גוף העבודה דיון וסיכום – נכתב באופן אישי רפלקסיה – אישי רשימת מקורות הינכם מתבקשים לבחור משפחה ולנתח את התנהלותה לאור המושגים, הרעיונות והנושאים שנלמדו בקורס. הניתוח יכול להתבסס על מקרה אמיתי, סיפור אישי, מקרה המבוסס על ספר, כתבה עיתונאית, סרט וכו’. על סיפור המשפחה שתבחרו להכיל מקסימום אלמנטים שיעזרו לכם בניתוח המשפחה. הרעיון בכתיבת העבודה ובניתוח המקרה הוא לאפשר לכם לבחון הלכה למעשה את הסוגיות שאיתן התמודדנו במהלך הקורס. העבודה אמורה להוות עבורכם סוג של מפגש בין התיאוריה למעשה.
במהלך הניתוח יש להשתמש בתיאוריות שנלמדו בכיתה ולנתח את המקרה על פיהן. יש לגבות את הניתוח בחומרים תיאורטיים ולהשתמש במקורות אקדמיים שנמצאים בסילבוס או מקורות אחרים, לאחר אישור המרצה. על העבודה לכלול התייחסות לכל אחד מהסעיפים המפורטים בהנחיות לכתיבת העבודה המצורפות למסמך זה.  ניתן להוסיף היבטים אך לא להתעלם או לגרוע מההיבטים המבוקשים.
במהלך כתיבת העבודה וניתוח המקרה  יש לעבוד לפי ההנחיות הבאות:
1.      תיאור כללי של המשפחה– כולל תיאור של סוג הבעיה, הקושי, המשבר שאיתו מתמודדת המשפחה (למשל: אבטלה, מחלה, סמים, אלימות זוגית, אלימות, התעללות והזנחה הורית, אלימות ילדים כלפי הורים, רצח במשפחה ועוד).
2 .      כוחות הפועלים במשפחה (למשל: תקשורת, היררכיה, גבולות, סמכות הורית, איזון בין היחד ובין הלחוד, תפקידים במשפחה [במובן המוחשי והרגשי], מערכת סגורה מול פתוחה ועוד)וסוג המשפחה (למשל, מנותקת, שבורה, נרקסיסטית וכו’) -בסעיף זה יש להתייחס לכל אחד מהמרכיבים בנפרד ולכולם יחד בהיבט של דיספונקציונאליות ופונקציונאליות משפחתית.
3.      הסבר תיאורטי ביחס למקור הבעיה. יש לבחור מבין התיאוריות שנלמדו בכיתה לפחות תיאוריה אחת שמהווה לדעתך את ההסבר הרלבנטי ביותר ולנסות להסביר את הבעיה בכמה שיותר רמות (אישית, חברתית, תרבותית וכו’*).
*סטודנטים שבוחרים לעבוד על פי המודל האקולוגי, יתמקדו באופן מעמיק לפחות בהסבר ברמה אחת ויציגו את הקשר שבין רמה זו ובין הרמות האחרות, תוך התייחסות לשאלה כיצד באה לידי ביטוי כל אחת מהרמות בהתנהגות בפועל.
4.      כיצד משפיעה הבעיה המתוארת על המערכת המשפחתית ועל חברי המשפחה? האם היא פוגעת בחוסן המשפחתי? אם כן, כיצד? כיצד מתמודדת המשפחה עם המשבר? האם כל חברי המשפחה מתמודדים באותו אופן? האם הבעיה מהווה גורם של סיכון או גורם של סיכוי עבור המשפחה וחבריה? 5.      האם יש מקורות תמיכה חיצוניים למשפחה? אם כן, מהי תרומתם? כדי להקל על ביצוע העבודה, מומלץ לעבור על חומר המצגות וסיכומי השיעור, להוציא את המושגים העיקריים ואז לבחון מה רלבנטי למקרה הספציפי. יש להשתמש בכמה שיותר מושגים ולנתח על פי כמה שיותר היבטים. עם זאת, יש להימנע ממצב של ‘תפסת מרובה לא תפסת’ ולתת עדיפות לניתוח מעמיק על פני התבוננות שטחית במכלול היבטים.
יש לצרף לעבודה טופס הצהרת טוהר עבודה (מצוי באתר הקורס). את העבודה ואת הנספחים (מאמרים שלא מצויים בקורס, טופס הצהרה וכו’) יש להעלות לאתר הקורס. ניתן לפנות להתייעצות ולכל שאלה  למרצה הקורס במייל.


יום שישי, 19 באוגוסט 2022

כיצד השפיע הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה למפלגת ש”ס בבחירות הארציות לכנסת?

 
סמינריון מחקרי בנושא בחירות והצבעה בישראל - כיצד השפיע הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה למפלגת ש”ס בבחירות הארציות לכנסת?

בחירות והצבעה בישראל – כיצד השפיע הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה למפלגת ש”ס בבחירות הארציות?
תוכן עניינים
מבוא

1 פרק 1 – סקירת ספרות
2 1.1 גורמים המשפיעים על אופן ההצבעה בבחירות הארציות
2
1 .1.1 שיעור ההצבעה בבחירות
2
1 .1.2 הגורמים המשפיעים על אופן ההצבעה בבחירות
3 1.2 מפלגת ש”ס
4
1 .2.1 הקמת המפלגה ומשנתה
4
1 .2.2 ש”ס והבחירות הארציות לכנסת
6 1.3 הרב עובדיה יוסף 7

1 .3.1 הרב עובדיה יוסף : נתונים ביוגרפים ומשנתו 7

1 .3.2 הרב עובדיה יוסף ומפלגת ש”ס 9
פרק 2 – שיטות מחקר
1 1

2 .1 שיטת מחקר
1 1

2 .2 אוכלוסיית מחקר
1 1

2 .3 משתני מחקר
1 2
2.3.1 משתנה בלתי תלוי
1 2
2.3.2 משתנה תלוי
1 2

2 .4 הליך מחקר
1 2
פרק 3 –ממצאי מחקר פרק 4 – דיון ומסקנות
1 4

2 1
סיכום
2 5
מקורות
2 6
נספחים רשימת טבלאות ותרשימים טבלה 1 – נתוני ההצבעה בבחירות לכנסת 17 – 20 מתוך כלל האוכוסיה
1 4
טבלה 2 – מספר מצביעים, מספר קולות כשרים, מספר קולות פסולים ומספר מצביעי ש”ס בבחירות לכנסת 17-18

1 5
טבלה 3 – מספר מצביעים, מספר קולות כשרים, מספר קולות פסולים ומספר מצביעי ש”ס בבחירות לכנסת 19-20
1 6
טבלה 4 – אחוז מצביעי ש”ס מבין כל הקולות הכשרים בבחירות לכנסת 17-20
1 7
תרשים 1 – אחוז מצביעי ש”ס מבין כל הקולות הכשרים בבחירות לכנסת 17 – 20
1 8
טבלה 5 – אחוז קולות פסולים ואחוז מצביעי ש”ס בבחירות לכנסת 17-20
1 9
תרשים 2 – קשר בין קולות פסולים להצבעה לש”ס
2 0 מבוא
מדינת ישראל הנה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון וכמדינה יהודית דמוקרטית היחידה בעולם, עומדים בפניה אתגרים ייחודיים. עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום הבחירות ואופן ההצבעה בישראל – סוגיית ההשפעה על אופן הבחירה של מצביעים. במסגרת זו, תבחן השפעתו של הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה של מצביעים דתיים וחרדים למפלגת ש”ס. ההתמקדות במפלגת ש”ס הנה לאור הצלחתה בהשגת מצביעים, כאשר בשנת הקמתה ב-1984, זכתה לארבעה מנדטים בבחירות הארציות לכנסת באותה השנה, עד להצלחה של 17 מנדטים בבחירות הארציות לכנסת בשנת 1999 ולמרות שאריה דרעי הורשע באותה השנה בעבירות פליליות. נסיקה מדהימה זו נעצרה בשיאה בשנת 1999, כאשר עד לבחירות בשנת 2015, מספר בוחריה התמעט והיא זכתה ל7 מנדטים בלבד.
לפיכך, עולה השאלה כיצד באה לידי ביטוי השפעתו של הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה של מצביעים מישובים חרדים ודתיים למפלגת ש”ס במסגרת הבחירות הארציות? בנוסף, האם קיים קשר בין מספר הקולות הפסולים לבין ההצבעה לש”ס ביישובים הנבחרים? במסגרת זו, יערך מחקר שמטרתו לבחון את נתוני ההצבעה למפלגת ש”ס בישובים שונים בישראל, בהם ידוע שהאוכלוסייה המתגוררת בה מאופיינת מבחינה הומוגנית כבעלי קרבה לדת היהודית, אשר תושביה חרדים ודתיים.
מרן עובדיה יוסף נפטר באוקטובר 2013, מספר חודשים לאחר הבחירות שנערכו לכנסת ישראל באותה השנה. הרב יוסף שימש מיום הקמתה של תנועת ש”ס עד ליום מותו כמנהיגה הרוחני של התנועה. לאורך חייו הוא מילא תפקידים בעלי חשיבות רבה בקרב הזרם החרדי – ספרדי, ובכלל זה כדיין, כראשון לציון וכרב העיר. לצורך המחקר, ייבחרו 22 ישובים, אשר יבחן אחוז ההצבעה למפלגת ש”ס של בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישובים אלו לאורך ארבעה בחירות ארציות. מטרתה של בחינת הנטיה להצביע ש”ס הנה לבחון כיצד השפיע רב יוסף על אופן הצבעתם, כאשר תבחן אופן ההצבעה במהלך חייו, החל משנת 2006, 7 שנים לפני מותו של הרב יוסף, לעומת אופן ההצבעה למפלגת ש”ס במהלך הבחירות הארציות לשנת 2015, שנתיים לאחר מותו של הרב יוסף


להורדת העבודה

הדין הרצוי והדין המצוי בנוגע לעבירת אינוס גבר בהתאם לשיטת המשפט בישראל – משפט משווה עם הדין הקנדי

 
פרה סמינריון : הדין הרצוי והדין המצוי בנוגע לעבירת אינוס גבר בהתאם לשיטת המשפט בישראל – משפט משווה עם הדין הקנדי

פרו סמינריון בנושא –
הדין הרצוי והדין המצוי בנוגע לעבירת אינוס גבר בהתאם לשיטת המשפט בישראל – משפט משווה עם הדין הקנדי

שם הקורס: ח
מספר הקורס:
שם המרצה:
מוגש על ידי:
מספר ת. זהות:
תאריך עברי / תאריך לועזי

תוכן עניינים

תקציר
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1.1 אלימות ואלימות מינית כנגד גברים
1.1.1 אלימות ואלימות מינית – הגדרה
1.1.2 אלימות מינית כלפי גברים – סטטיסטיקה והשפעות נפשיות
2
2
3
1.2 אלימות מינית כלפי גברים בהתאם לשיטת המשפט בישראל
4

1.2.1 עבירת אינוס לשיטת המשפט בישראל
4

1.2.2 אונס לעומת מעשה סדום על פי החוק הישראלי
5
פרק 2 –עבירת אינוס – משפט משווה : שיטת המשפט בקנדה
7
פרק 3 – דיון ומסקנות
8
סיכום
10
מקורות
11

תקציר
כל החבר’ה הביעו צער שכל הסיפור שהסתבך
וחרטה וכל החרא אז למה הם לא מפסיקים לחייך
כי השופט הקל את העונש כי לא צעקת ולא היית בתולה
החוק היבש לא נרטב אף פעם
אפילו לא מדמעה של ילדה (כל החבר’ה, יהלי סובול)

עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום עבירות המין מההיבט המשפטי – מהו הדין הרצוי והדין המצוי בהתאם לשיטת המשפט הישראלי בנוגע לאינוס גבר? במסגרת זו, אבחן את שיטת המשפט בישראל, תוך התמקדות בעבירות אונס ותקיפה מינית כנגד גברים ונשים כקורבנות העבירה, תוך השוואה לשיטת המשפט הקנדית.
תחילה, אגדיר את האלימות והאלימות מינית כנגד גברים כתופעה חברתית וכן, אציג את הסטטיסטיקה וההשלכות של תקיפה מינית על גברים כקורבן. בנוסף, אבחן את עבירות האונס והתקיפה המינית כנגד גברים כקורבן בהתאם לשיטת המשפט הישראלי רואה את האונס ואת התקיפה המינית. בהמשך, אבחן את החוק הקנדי בנוגע לעבירות תקיפה מינית כנגד גברים בקנדה. לצערי, לאור האופי המצומצם של העבודה, לא אוכל לעסוק בסוגיה בהרחבה.


לרכישת העבודה

יום רביעי, 17 באוגוסט 2022

דרושים נציגים למוקד שירות לקוחות של כללית בפארק המדע רחובות


 

דרושים נציגים למוקד שירות לקוחות של כללית בפארק המדע רחובות 


✅עבודה בשעות גמישות ונוחות


✅אפשרויות קידום מגוונות


✅שכר בסיס + בונוסים


יש להעביר קורות חיים למייל e.m.tlod@gmail.com לתאום ראיון 


יום שלישי, 16 באוגוסט 2022

*לחברת ביטוח מובילה בפתח תקווה דרוש/ה נציגי/ות שירות*


 

*לא דרוש ניסיון קודם הכשרה עלינו*

✨שכר גבוה, עמלות שירות גבוהות, ומענקי התמדה מפנקים,  חדר אוכל, חניה בשפע

✨ ראיון עבודה אישי ותהליך מיון מהיר

✨לא דרוש ניסיון קודם- נעניק לכם הכשרה מקיפה לתחום הביטוח על חשבוננו

✨התפקיד כולל מתן שירות בכל הקשור לביטוחי רכב, דירה ועסקים לסוכני ביטוח ולקוחות 

✨משרה מלאה ונוחה בין השעות 08:00 עד 16:30 ללא שישי

✨גמישות למשרת הורה עד 14:00!

✨ עבודה בפתח תקווה- קריית אריה

*למי המשרה מתאימה?*

תודעת שירות גבוהה, נכונות ללמידת עולם תוכן חדש ומעניין, יכולת הכלה, תקתקנות ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת.


✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com 

✨ בהצלחה :)   יום שני, 15 באוגוסט 2022

הפערים בין המרכז והפריפריה בישראל, תוך השוואה בין תל – אביב וגוש דן בכללותו לכרמיאל כעיר פריפרית


 הפערים בין המרכז והפריפריה בישראל, תוך השוואה בין תל – אביב וגוש דן בכללותו לכרמיאל כעיר פריפרית

תוכן עניינים
תקציר 1
פרק 1 – סקירת ספרות 2
1.1 כרמיאל כפריפריה 2
1.2 מרכז ופריפריה בישראל 3
1.3 פערים במערכת החינוך 7
1.4 פערים כלכליים וחברתיים בישראל 8
מקורות 9

תקציר
במסגרת עבודה זו, אסקור את הפערים בין המרכז והפריפריה בישראל, תוך השוואה בין תל – אביב וגוש דן בכללותו לכרמיאל כעיר פריפרית. הביטוי “כל הדרכים מובילות לרומא” הנו נכון כשמדובר בגוש דן. כאשר מדברים על מרכז ופריפריה בישראל, התחושה היא שההתרחשות היא בגוש דן ומעט מזה בירושלים, זאת לעומת יתר חבלי הארץ, שם ההתרחשות הנה זניחה ושולית. התהליך הכלכלי – חברתי גרם לגוש דן לשמש כמרכז חייה של מדינת ישראל בתחומים כגון תרבות, תקשורת, ספורט, מרכזי בילוי ומגוריהם של סלבס. מי שאינו מתגורר בגוש דן שואף להתגורר באזור. גוש דן התפתח מבחינה כלכלית ותהליכי הפיתוח בה הואצו, אך הפריפריה הוזנחה על ידי המדינה בהיבטים רבים