מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום ראשון, 18 בספטמבר 2011

הנחיות לכתיבת סמינריונים, עבודות אקדמיות ומחקרים - מבנה העבודה האקדמית: ראשי פרקים ורשימת מקורותלאחר שבחרתם את נושא העבודה ואת הסוגייה אותה העבודה אמורה לבחון, יש לבנות את העבודה. מבנה עבודת הסמינריון דומה מאוד למבנה של פרסום מדעי ולכן, על הסטודנט להקפיד על כללי הכתיבה המדעית וכללי הגשה. יתכן, ומבנה העבודה ישתנה בהתאם לרמתה ולדרישות המרצה. יש מרצים שידרשו את העבודת סמסטר או מבחן הבית כחיבור או בשמירה על מבנה השאלה והתשובה. ישנן עבודות, בדרך כלל אלו בנות העשרה עמודים ומעלה, שאמורות להיות בנויות כראשי פרקים ולהכיל תוכן עניינים ותקציר. 
ישנן עבודות שכוללות מחקר (סמינריון אמפירי) וישנן עבודות שהדיון שלהם מבוסס על ניתוח של סקירת הספרות המקצועית את מושגי המחקר (סמינריון עיוני). מבנה עבודה הדומה לסמינריון העיוני הנו הסמינריון האיכותני, המורכב, בין השאר מניתוח שלמקרה מחקר על בסיס סקיר הספרות המקצועית. לפיכך, יש להקפיד ולשמור על הנחיותיו של המרצה או המנחה של העבודה. בסופו של דבר, הוא או היא יקבעו את הציון. חיפוש המקורות הביבליוגרפים, חומרי הגלם, בחינת נתונים ועבודה מאומצת בזמן נתון הנם חלק מהליך יצירת ידע שעל כותב העבודה להשיג ולחדש.
סוגי המחקרים האקדמיים והסמינריונים וכן, שיטת מחקר -כאמור, ישנם שני סוגים עיקריים של
עבודות סמינריוניות במדעי החברה - עבודה עיונית ועבודה אמפירית. כל סוג בוחן את נושא המחקר בדרכים שונות.
  • עבודה עיונית - 
במסגרת העבודה העיונית, הדיון בנושא הסמינריון מתבסס על מחקרים וחיבורים קודמים שנעשו. היבטים שונים של הסוגיה שנבחרה נבחנים נבחנים באמצעות ניתוח הספרות המחקרית וכן, באמצעות מקורות ראשוניים ומשניים כגון תעודות, מסמכים, סרטים, קטעי עיתונות ועוד. עבודות אלו הנן עבודות תאורטיות או עוסקות בהשלכות עתידיות של ארוע מסויים. למעשה, מדובר במעין סיכום של הנושא מנקודת מבט מסויימת. הסמינריון העיוני תורם לידע הקיים באמצעות אינטגרציה של נושא המחקר, ביצוע המשגה או בחינת תאוריה חדשה.
דוגמאות לנושאי מחקר, אותם ניתן לבחון באמצעות העבודה העיונית הנם - בחינת זכות המאומץ להתחקות אחר שורשיו הביולוגיים, סוגיות משפטיות שונות כגון בחינת זכויותיהם ומעמדם האזרחי של התושבים הפלסטינים בגדה המערבית שסופחה למדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים, השפעת מאפייני הגלובליזציה על הסכמי בקרת הנשק, השפעת מדיניות הבטחון של ארצות הברית כמעצמת-על על גישתה כלפי הסכמי בקרת הנשק בהתאם לראי התקופה, בחינת הפרעת דחק פוסט טראומתית מול סנדרום תגובת קרב ועוד.
  • סמינריון אמפירי -
במסגרת הסמינריון האמפירי, החוקר מגדיר שאלת מחקר ובונה בעצמו מאגר נתונים בו המחקר יתמקד. להבדיל מעבודה עיונית, במסגרת העבודה האמפירית החוקרים בונים באופן עצמאי מאגר נתונים שישמש במטרה לחקור תופעה כלכלית, ניהולית ואף תופעה חברתית הניתנת למחקר בהתאם למתודולוגיה הכוללת כלי מחקר בעלי תוקף ומהימנות המאפשרים לחוקרים נוספים לחזור ולבצע את המחקר באותה השיטה על אוכלוסיות מחקר נוספות בעלות מאפיינים דומים או שונים. 
על החוקר לדאוג לכל שלבי המחקר, החל מבחירת כלי המחקר וכלה בבנית מערך המחקר, איסוף הנתונים, עיבודם וניתוחם. במסגרת זו נערך מחקר חדש, באמצעותו נאספים נתונים, כאשר ניתוחם משמש לצורך בחינת שאלת המחקר והסקת מסקנות בהתאם. בדומה לסמינריון העיוני, גם הסמינריון המחקרי נשען על מחקר עיוני וסקירה ספרותית, המבוססת על מחקרים, מאמרים אקדמיים ומחקרים מהתחום הסובב את נושא המחקר בהתייחס למה שנחקר בעבר והתפרסם במטרה ללמוד מהספרות הקיימת על התחום. עיון מקדים בספרות המקצועית מאפשר ביסוס מקצועי ומיקוד של שאלת המחקר
מקובל לאסוף נתונים למחקר אמפירי בשיטות כגון סקר, ניתוח תוכן כמותי ואו איכותי, ראיונות עומק או איסוף נתונים ממאגרים ציבורים, כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דו"חות כספיים, נתוני שערים של מניות הנסחרות בבורסה ועוד. יש להתאים את שיטת המחקר לנושא העבודה ולשאלתהמחקר בכדי לוודא שהמחקר בודק את מה שהוא בא לבדוק הלכה למעשה. יש לתכנן מראש את שיטת המחקר ואף להתייעץ עם המנחה, המרצה או המתרגל של הקורס. מומלץ להתייעץ איתם גם בנוגע לניתוח הסטטיסטי במידה והפצת שאלונים מעורבת במחקר כשיטת מחקר.
במסגרת סמינריון אמפירי, ניתן לבחון את ההבדלים בהרכב של תקציב החינוך לפני ואחרי דו"ח שושני, השפעת השתתפותו של מועמד לגיוס בשבוע גדנ"ע על רמת המוטיבציה שלו להתגייס לצה"ל, בחינת דמותו של הגבר בפרסום, השפעת ארגון מילים על יכולת ההיזכרות של היחיד ועוד.

  • בניה ראשונית של ראשי פרקים ורשימת מקורות -


לאחר שבוצעה בקרה ראויה לנושא הסמינריון שבו בחרנו לעסוק, יש לבנות את העבודה ולאתר מקורות אקדמיים העוסקים בנושא. נראה, כי לסמינריון ולמאמר מבנה קבוע, אך קיימים הבדלים בין הסמינריון העיוני לסמינריון המחקרי הנובעים מאופיים. כעת, כאשר עומדים לרשותכם נושא המחקר, בשלב זה תבנו סקיצה ראשונית של ראשי פרקים או תוכן עניינים, לפיו המחקר יהיה בנוי. לא מדובר בנוסח הסופי - המבנה יכול להשתנות בהתאם להתעמקותכם בנושא, ראשי פרקים ותתי סעיפים יתווספו או יורדו בהתאם לרלוונטיות, כמות החומר הקיים, מידע שהגיע לרשותכם ועוד. בנוסף, תיגשו לרשימת מקורות שהכנתם מראש במטרה להרחיב את הידע שלכם בנושא ותתחילו לכתוב את העבודה בהתאם לראשי הפרקים שהכנתם.
להרחבה נוספת, מומלץ ורצוי לבחון תזות ועבודות דוקטורט שנכתבו בתחום - זה יתן לכם אינדיקציה על איך עבודה ראויה אמורה להויות בנויה. עבודות סמינריון, תזות ודוקטורנטים לדוגמא מצויים בספריית מוסד הלימודים בה אתם לומדים. עבודות נוספות ניתן למצוא במאגר העבודות סמרטר.  אתם יכולים לעיין ללא תשלום בתקציר ובתוכן העניינים [למעשה, ראשי הפרקים של העבודה]. עם זאת, זה לא יהיה חכם מצידכם לבצע העתקה של עבודה. 
  • למעט מקרים בהם הונחתם אחרת, על עבודת הסמינריון שלכם לכלול את הרכיבים הבאים:
- שער: מציג את שם מוסד הלימודים, ושם המחלקה, נושא העבודה, סוג העבודה, שם הקורס, שם הסטודנט,מספר תעודת הזהות ותאריך הגשה.
- הקדמה (בחירה): בחלק זה יש לכם אפשרות לכתוב כמה מלים אישיות על נושא העבודה ולמסור את הערכתכם ותודתכם לאנשים שייעצו וסייעו לכם במהלך הכתיבה באופן שתרם לה מאוד. לא יזיק להתחנף למרצה שהנחה אותכם ולבעלי תפקיד שסיעו לכם להגיע לאוכלוסיית מחקר רלוונטית.
- תוכן עניינים: יפרט את ראשי הפרקים בעבודה, כולל תתי סעיפים. רצוי לעשותתוכן עניינים נפרד לרשימת הטבלאות והגרפים בעבודה.
- תקציר: מפרט בקצרה, על פני עמוד אחד בממוצע, תלוי בגודל העבודה, את מהות העבודה. בפרק זה יש להציג את הסוגיה אותה הנכם עומדים לבחון, אתמטרת המחקר, להציג שיטת מחקר ומסקנות עיקריות.
- סקירת ספרות: בפרק זה, יש לקשר את בעיית המחקר לרקע התאורטי הקיים בספרות ולבסס את הגורמים המרכיבים את המחקר במסגרת הספרות המקצועית. לצורך העניין, עבודה שעוסקת בבחינת משמעות טקס הנישואין כטקס מעבר תפרט במסגרת פרק סקירת הספרות את הסעיפים הבאים - 1.1 מהו נישואין? 1.1.1 מהן הסיבות לנישואין? 1.2 טקסי מעבר 1.3 טקס הנישואין 1.3.1 היבטים חברתיים ופסיכולוגיים של טקס הנישואין. הן בעבודה עיונית והן בעבודה מחקרית יש לפרט את מטרות המחקר וההשערות המחקר בסוף פרק זה.
- גוף העבודה - פרקי העבודה בחלק זה משתנים בהתאם לסוג העבודה. במידה ומדובר בעבודה מחקרית או איכותנית, יתווספו עד לדיון פרקים נוספים רלוונטיים המתייחסים למחקר עצמו, כגון שיטת המחקר וניתוח תוצאות המחקר. חלק זה יפורט ברשומות הבאות.
- סיכום - יציג את תקציר המחקר ומסקנות עיקריות. ניתןלהעלות שאלות חדשות שנובעות כתוצאה מהנכתב ולהמליץ על מחקרי המשך.
- רשימת מקורות - תופיע בסוף העבודה על פי כללי ה-APA.
- נספחים במידת הצורך. פרק זה יכלול כל מידע רלוונטי לעבודה אך אינו הכרחי לשטף הקריאה ואינו קשור ישירות למטרות המחקר. לרוב, מדובר בטבלאות מפורטות ביותר, תרשימים של כלי מחקר, שאלונים, תצלומים, חוקים וכדומה. הנספחים מקבלים מספר שוטף (נספח 1, נספח 2) וכן, בין המקורות לנספחים יופרד על ידי עמוד שער ובו ממורכזת בגדול המילה "נספחים".

  
עיבוד ראשי הפרקים מוגדר, בנוסף, תוך כדי לימוד הסוגיה בהתבסס על הספרות המקצועית. רצוי לכתוב רשימת ראשי פרקים ראשונית. הדבר תורם למילות החיפוש של מקורות וכן, לחלוקה נכונה של החומר אותו אתם מאתרים ומיקודו. רשימה זו אינה חקוקה בסלע והיא עשויה להשתנות תוך כדי כתיבת פרק סקירת הספרות והיכרותכם עם הסוגיה - ראשי פרקים עשויים להתווסף או להימחק ואף הכותר ינוסח מחדש. צורתם הסופית תתגבש עם סיום המחקר עם זאת, הדבר יתרום לכם באיסוף מקורות רלוונטים לסוגיית המחקר

  • איסוף מקורות:
כל עבודה אקדמית, עיונית ומחקרית כאחד, מתבססת קודם כל על הספרות המקצועית העוסקת בסוגיה. בכדי לאתר מקורות, יש להשתמש במערכות איתור המקורות של ספריות שונות, כגון הספריה של מוסד הלימוד בו אתם לומדים, הספריה האוניברסיטאית הקרובה לביתכם ואף הספריה העירונית. בנוסף, השתמשו ככל האפשר בקטלוגים של ספריות אליהם יש לכם נגישות ואף בגוגל סקולר. בנוסף, רצוי לבצע איתור מקורות נוסף באמצעות מקורות הרלוונטיים ורשימת המקורות בסופם.


****לסיוע נוסף בכתיבת עבודה ואיתור מקורות ניתן לפנות למייקי****

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה