עבודת סמינריון בנושא דיני משפחה – סקירת מוסד האימוץ בישראל.
תוכן עניינים
מבוא

1 פרק 1
– מהות הקשר בין טובת הילד ומוסד האימוץ
2
1 .1 דיני משפחה וטובת הילד
2
1 .2 מוסד האימוץ
4 פרק 2
– מהו דין האימוץ בישראל?

8
2 .1 התפתחות היסטורית של הליך האימוץ בישראל
8
2 .2 אימוץ ילדים בישראל – חקיקה 9

2 .2.1 ניתוק הקשר בין ההורים למאומץ בחוק הישראלי
1 1
פרק 3
– יישום חוק האימוץ בישראל
1 6
סיכום
2 0 מקורות בעברית
2 1
מקורות לועזיים
2 2
פסיקה ישראלית
2 2


מבוא
במסגרת עבודה זו ננסה לבחון את מוסד האימוץמוסד האימוץ, הליך האימוץ ואת המדד לפיו מחליטים לנקוט בהליך האימוץ – טובת הילדטובת הילד. על פי שיטת המשפט בישראל, עקרון טובת הילד הנו עליון בדיני המשפחה וגובר על כל דין אחר. העיקרון מוטבע בכל הסעיפים של חוק אימוץ ילדים ומנחה את הפסיקה הישראלית. עקרון טובת הילד משמש כמדד למילוי חובת ההורים כלפי ילדיהם וכמבחן להכרעה בבית המשפט בענייני משמורת ואימוץ קטינים. המושג אינו מוגדר בחוק וכן, חסר בסיס אובייקטיבי. לכן, הגדרתו נתונה לפירוש בית המשפט תוך שקלול גורמים כגון אינטרסים חברתיים, כלכליים, דתיים, פוליטיים ואידאולוגיים. חוק האפוטרופסות חוק האפוטרופסות אינו מפרט את השיקולים לקביעת טובת הילד, אם כי התפתחה הלכה, לפיה בית המשפט שוקל את מצב ההורים מבחינה גופנית, נפשית, רוחנית, כלכלית, התנהגותית ומוסרית בכדי לקבוע בעניין. עם זאת, בית המשפט נמנע מהלכות נוקשות. לא כל מצב שלילי של ההורים או התנהגות בלתי מוסרית שלהם ישמשו כשיקול מכריע לשלילת האפוטרופסות על ילדם ולהוצאת המשמורת מידיהם. בהמשך, ננסה לנתח את החקיקה הקיימת בישראל בעניין האימוץ, החל מהתפתחותה עוד טרם קמה המדינה, דרך בחינת חוק אימוץ הילדים בישראל – ישן לעומת חדש וכלה ביישומו של חוק האימוץ בישראל בפועל. בנוסף, נציג כיצד מתבטא ניתוק או אי ניתוק הקשר בין ילד שנשלח לאימוץ לבין הוריו הביולוגיים. בפרק השלישי, נבחן את יישומו של חוק האימוץ בישראל וכן, נציג ניתוח של שיטות משפט במדינות שונות בעולם המערבי בעניין.