מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום חמישי, 18 באוגוסט 2016

טעמים בגמרא שנאמרו על טו באב, חג האהבה היהודי❤❤הערב יחול ערב ט"ו באב יום המסוגל לניסים וישועות וקבלת התפילות "לא היו ימים טובים לעמ"י כט"ו באב ויוהכ"פ" ,הילולא לרבי עמרם בן דיוואן הדליקו נר לע"נ   יום זה הוא תיקון רוחני של ישראל בכח מעשיהם. חשוב לקרוא למה חשוב ערב זה וסגולות להתחתן הרבה עשו ונישאו 
נעיין בטעמים שנאמרו בגמרא על ט"ו באב. ואלו הם:
א. אמר רב יהודה אמר שמואל: יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מאי דרוש במדבר ל"ו זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד וגו' - דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה. 
ב. אמר רב יוסף אמר רב נחמן: יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר שופטים כ"א ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה. מאי דרוש? אמר רב: ממנו, ולא מבנינו(שבט בנימין היה אסור להינשא בגלל מעשה האונס של פילגש בגבעה שופטים כא' ובט"ו באב הותר להינשא ולא נכחד שבט בעמ"י.
ג. (אמר) רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: יום שכלו בו מתי מדבר. דאמר מר: עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה, שנאמר דברים ב' ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי, אלי היה הדבור. כל שנה מתו 15000 מדור המדבר ,15000 האחרונים ניצלו .
ד. עולא אמר: יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל, ואמר: לאיזה שירצו יעלו.
ה. רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב - שלא הסריחו, והמטיב - שנתנו לקבורה.
ו. רבה ורב יוסף דאמרו תרוייהו: יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. (תניא) מסורת הש"ס: דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר: מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה, ולא היו כורתין עצים למערכה, לפי שאינן יבשין. אמר רב מנשיא: וקרו ליה יום תבר מגל.
ז. מכאן ואילך, דמוסיף - יוסיף, ודלא מוסיף - (יאסף)מי שמוסיף תורה בחיוו מוסיפים לו חיים .
מה טוב לעשות הערב ???סגולות להתחתן  ללבוש לבן ,להפריש חלה ,להדליק נר לצדיקים ,לומר שירת הים בכוונה כל יום "אז ישיר משה ",לקרוא קורבנות הנשיאים במדבר פרק ל"ז ,לבחור לקנות כוס חדשה לזוג שמתחתן שיברו בחופה -לקנות מטפחת לכלה שתבוא בעז"ה,לבחורה -לקנות טלית מהודרת ,בסוף תפילת 18 לומר פרק קכ"א בתהילים -שיר המעלות אשא עיניי אל ההרים ,,,לפני עושה שלום במרומיו בתפילה .להתפלל בעמוקה בקבר של רבי יונתן בן עוזיאל שקבור בצפת ונפטר רווק ובכוחו להתפלל על הרווקים ,לקרוא 40 יום מזמורי תהילים פרק לב',מח',ע',עא' ,קכד'.שיר השירים 40 יום ברציפות,נשמת כל חי ,40 יום תפילות בכותל ,להרבות בצדקה להכנסת כלה .מי ייתן ותזכו לזיווגים טובים שה' יתברך ייתן לכל מי שצריך השנה לישועות וניסים 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה