עבודה בנושא:
כללים לכתיבת עבודה מדעית 

מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:


תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
1 .1   מהי כתיבה מדעית
1 .2   מבנה המאמר וכללי הכתיבה המדעית
1 .2.1         מבנה המאמר וניסוחו
1 .2.2         כללי הכתיבה המדעית והליך הכתיבה
2
2
3
3
1 0 פרק 2 –  שיטות לאיסוף נתונים
1 2
סיכום
1 7
מקורות
1 8
תקציר 

במסגרת עבודה זו אציג כללים לכתיבת עבודה מדעית, בין אם מדובר בעבודה עיונית, איכותית או עבודה מחקרית. מבנה העבודה הכללי והתשתית של העבודה הנם מאפיינים בעלי השפעה על איכות העבודה. במסגרת זו, אנסה לתאר את התשתית של העבודה המדעית ואת התפקודים של החלקים השונים בעבודה המדעית. על עבודה מדעית להיות כתובה באופן ברור, לוגי, עקבי, ממוקד, לכלול טענות טובות ובעלות מבנה טוב. במסגרת זו, מומלץ להתאים את הכתיבה לקהל היעד וכן, להימנע מניסוחים מיותרים וכתיבת יתר.
במסגרת זו, אנסה להגדיר מהי כתיבה מדעית וכן, אציג במהלך הפרק הראשון את מבנה המאמר ואת כללי הכתיבה המדעית. במסגרת זו, אתמקד בניסוח העבודה המדעית ובהליך בנייתה וכתיבתה. בהמשך, במהלך הפרק השני, אציג שיטות קיימות ונפוצות לאיסוף נתונים תוך אבחנה בין המחקר האיכותי, המחקר העיוני והמחקר הכמותי ושיטות המחקר השונות המזוהות עימם, כגון הסקר, התצפית והראיונות.