תקציר
1 פרק 1 – מבוא

2
1 .1 דיני חברות
2
1 .2 פשיטת רגל ((Bankruptcy
4
1 .2.1 השלבים לפשיטת רגל 5

1 .3 פרוק חברה (Company Liquidation)
8
1 .3.1 מהו פרוק חברה?
8

1 .3.2 דיני פרוק חברה 9

1 .3.3 עילות לפרוק חברה
1 1

1 .3.4 תפקידי המפרק
1 3

1 .4 מסת הנכסים משפטים
1 .4.1 נושיה של חברה בפרוק משפטים
1 .4.2 תכולת מסת הנכסים וחלוקתה
1 6

1 .4.3 סדרי הקדימויות
1 7

1 .5 משפט משווה
1 8

1 .5.1 המשפט האנגלי
1 8

1 .5.2 קליטת דיני פשיטת הרגל האנגליים במשפט הישראלי
1 9
פרק 2 – השפעת היקף הנכסים המשועבדים על דרגת העדיפות של השעבוד : דיון
2 1

2 .1 שעבוד קבוע ושעבוד צף
2 1

2 .2 חובות מובטחים בשעבוד צף
2 2
פרק 3 – סיכום ומסקנות
2 9
ביבליוגרפיה
3 0

 תקציר

 עוד מראשית התפתחותו המשפטית של תחום פשיטת הרגל, השוויון בא לידי ביטוי בהליך ובאופן החלוקה של נכסי החייב לנושים. רבים מהוראות פקודת פשיטת הרגל בארץ נלקחו מחוק פשיטת הרגל האנגלי שנחקק בתחילת המאה הקודמת. בינואר 2000, נכנס לתוקפו חוק החברות במטרה לתקן ליקויים בפקודת החברות, התשמ”ג, 1983. חוק החברות החדש ממלא תפקיד מהותי בהעברת נטל האחריות האישית על מנהלי החברה ובעליה, כאשר הליך הרמת המסך עוגן בו.
במהלך עבודה זו, אנו נדון בסייג אחד מיני רבים מתחום דיני החברות – רמת עדיפות של שעבוד. מטרת עבודה זו הנה לבדוק את השפעת היקף הנכסים המשועבדים על דרגת העדיפות של השיעבוד. במסגרת העבודה, אנו נבחן את הדין הנהוג בישראל בסוגיית סדרי הקדימויות מבחינת שעבודים תוך בדיקה השוואתית לשיטת המשפט כפי שנהוג במשפט האנגלי כיום. מטרת ההשוואה הנה לבחון את ההסדר החלופי לדין הנוהג, שאינו תואם את צרכי החברה המודרנית, והן כאמצעי להצעת פתרון לשאלות משפטיות, להן אין תשובה ברורה בדין הישראלי.
ראשית, אנו נדון בחקיקות הקשורות לדיני חברות ודיני שעבוד. במסגרת זו, אנו נעסוק בסוגי השעבוד השונים ובקשר הקיים לסדר הקדימויות של הנושים בהתאם לסוג השעבוד הנמצא ברשותם. בהמשך, אנו נדון בסוגי הנושים השונים וכן, בתכולת מסת הנכסים וחלוקתה. ברוב המקרים, חברה העוברת הליך פרוק, הנה מכיוון שהיא נמצאת במצב של חדלות פרעון ולכן, היקף נכסיה אינו גדול. במסגרת זו, אנו נדון, בעיקר, בהבדל הקיים בין שעבוד צף לשעבוד ספציפי ובהשפעת היקף הנכסים על סדרי הקדימויות של הנושה.