מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שבת, 17 בדצמבר 2022

פתרון המחלוקות בבית המשפט המתבטאות ביחסים בין הדת היהודית למדינת ישראל כמדינה יהודית
מעורבות בית המשפט בקונפליקט על פי מודלים תורת המשחקים :
עקרון הסטטוס קוו בחוק ובמשפט הישראלי
תוכן עניינים
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 תורת המשחקים
2 1.1.1 שחקנים רציונליים
3 1.1.2 דגם דילמת האסיר
4 1.1.3
משחק המתווך 5
1 .2 יחסי דת ומדינה בישראל
6
1 .3 מדינת ישראל ועקרון הסטטוס קוו
8 1.3.1
עקרון הסטטוס קוו
8 1.3.2
עקרון הסטטוס קוו במדינת ישראל
8 1.3.3
עקרון הסטטוס קוו בחוק ובמשפט הישראלי
1 1
פרק 2 – קונפליקט הסטטוס קוו בישראל ומעורבות בית המשפט על פי לתורת המשחקים
1 9
2.1 דילמת האסיר ועקרון הסטטוס קוו
1 9
2.2 משחק המתווך ועקרון הסטטוס קוו
2 0 סיכום ומסקנות
2 4
2 5
תקציר החוק והמשפט הדתי מאופיין בכפייה על ההתנהגות ושילובו במשפט המדיני יוצר כפייה דתית. החברה הישראלית הנה חברה הטרוגנית ומורכבת מדעות, השקפות ואורחות חיים מגוונים. מדינת ישראל נאמנה מבחינת תורת המשפט שברשותה והשקפותיה הפוליטיות למורשת המערבית, אך למעמד הדת במדינה עדיין לא נמצאה נוסחה מושלמת. סוגיית יחסי הדת והמדינה הנה סוגיה טעונה ויוצרת חילוקי דעות רבים ומשפיעה רבות על יחסי הגומלין בין יהודים דתיים וחילוניים.
היחסים בין הדת והמדינה בישראל משפיעים על קושיות כגון שמירת שבת, כשרות מוצרים המיובאים לישראל, גיוסם של בחורי ישיבה לצה”ל וכדומה. איש המשפט ימצא ביטוי ליהודיותה של מדינת ישראל בחוקיה, בהכרזותיה ובמקורות המשפט נוספים. קיימת טענה, לפיה ישנה רמה מסוימת של כפייה דתית במשפט בישראל במסגרת החקיקה החילונית, תוצר של תהליך פוליטי – דמוקרטי שנובע מנורמות שמקורן במסורה דתית – אמונתית. עם קום המדינה, הדרג הפוליטי החליט לנקוט בעקרון הסטטוס קוו במטרה ליישב מחלוקות בסוגיות הנוגעות למעמדה של הדת במסגרת המדינה. מהבחינה המשפטית, ניתן לזהות ביטויים לסטטוס קוו הן במסגרת חוקים ותקנות והן במסגרת נוהגים שהשתרשו ולובש ביטוי של מדיניות. עבודה זו מתמקדת במעורבותו והתערבותו של בית המשפט כשחקן בהחלטות המושפעות בעקבות יישומה של מדיניות הסטטוס קוו על ידי הרשות המחוקקת במטרה ליישב מחלוקות בשאלות הנוגעות ליחסי דת ומדינה ואשר משפיעות באופן ישיר הן על שיקוליו של המחוקק והן על החלטות בתי המשפט.
מטרת עבודה זו הנה לבחון כיצד משפיע בית המשפט, כשחקן שלישי המשמש כמתווך, ליישוב קונפליקטים. במסגרת זו נבחן את פתרון המחלוקות המתבטאות ביחסים בין הדת היהודית למדינת ישראל כמדינה יהודית ולפיכך, נבחן האם מדובר בתוצאה האופטימלית ביותר בהתאם לתורת המשחקים, זאת בעיקר לאור דילמת האסיר ומשחק המתווך. עיקרון הסטטוס קוו מסדיר מגוון נושאים ביחסי הדת והמדינה בישראל ולא אוכל לעמוד על כולם במסגרת זו, אלא אתמקד ואתייחס בעיקר לסוגיית השבת, אשר מהווה סוגיה מרכזית, הן לאור פתיחת בתי עסק רבים בשבת והן לאור אירועי בר אילן ודו”ח ועדת צמרת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה