מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שלישי, 12 בספטמבר 2023

מחקר - השפעת בעל אוסף הספרים על הרכב האוסף

 
תוכן עניינים
תקציר
1 חלק 1 – הצגת הספריות
2
1 .1 הצגת ספריה א'
2
1 .1.1
רשימת הספרים באוסף (חלוקה לפי סוגים)
2
1 .1.2
מאפייני האוסף
6
1 .2 הצגת ספריה ב'
6
1 .2.1
רשימת הספרים באוסף (חלוקה לפי סוגים)
6
1 .2.2
מאפייני האוסף
1 3
חלק 2 – דיון
1 5

2 .1 ניתוח התוצאות של ספריה א'
1 5

2 .2 ניתוח התוצאות של ספריה ב'
1 6

2 .3
השוואה בין האוספים
1 7

2 .3.1
השוואת נתונים בעקבות הרכב האוסף
1 7

2 .3.2
השוואת נתונים בעקבות מיקום האוסף
1 8
פרק 3 – סיכום ומסקנות 

תקציר 

בעבודה זו אנו נדון בסוגיה אחת מיני רבות מתחום אוספי הספרים הפרטיים – השונה והדומה בין אוספי ספרים השייכים לאנשים שונים. במהלך עבודה זו, אנו ננסה לבחון את השפעתם של בעלי אוספים על משתנים, כגון נורמות, פעילות בשעות הפנאי וכדומה על מאפיינים שונים באוסף הספרים, כגון, סוגי הספרים, מיקומם והרכב האוסף.

במסגרת זו, אנו נציג שני אוספים של ספרים – האחד בן 56 ספרים והאחר בן 66 ספרים. אנו ננסה לבחון את מהות הדומה והשוני ביניהם ממספר בחינות, כגון סוגי הספרים אשר מרכיבים את האוסף, מיקומם וכן הלאה. לפיכך, אנו ננסה לקשר את מאפייני הבעלים של האוסף לסוג האוסף והרכבו.
במסגרת המחקר, נציג שני אוספים של ספרים – האחד שייך למשפחה צעירה עם ילדים קטנים, והאחר שייך למשפחה ותיקה, שילדיה בוגרים והנם סטודנטים.
ממחקרנו עולה, כי השוני עולה על הדימיון. מסקירתנו את האוספים, הרכב האוסף שונה ממקרה למקרה, סוגי הספרים בין האוספים משתנה, ואף קיימים הבדלים במיקומם של הספרים בבית.
מחקר זה הנו מחקר גישוש, לכן אנו ממליצים על מחקרים נוספים שמטרתם להרחיב את ידיעותינו בתחום באמצעות בחינתם של מספר רב יותר של אוספים וכן, במטרה לבודד משתנים המשפיעים על הרכב הספרים באוסף.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה