הקדמה
1 פרק 1 – סקירה ספרותית
2
1 .1 מהו פולמוס ?
2

1 .2 היחס לנוכרים ביהדות
2
1 .3 היחס לזרים באיסלאם
3
1 .4 היהדות והאיסלאם בימי הביניים 7
פרק 2 – הפולמוס היהודי מוסלמי בתקופת ימי הביניים
1 0
2 .1 הפולמוס הדתי של האיסלאם כלפי היהדות
1 0
2 .1.1 טענות עיקריות העולות בכתבי הפולמוס המוסלמים
1 1

2 .2 תשובות היהדות להשגות אסלם
1 3
פרק 3 – סיכום ומסקנות
1 7
ביבליוגרפיה
2 1
הקדמה 


"מעולם לא עמדה על ישראל אומה צוררת יותר [כמו האסלאם] …" 

פולמוסים מאפיינים חברה המורכבת ממגוון רב של קבוצות, כמו זו הנמצאת תחת השלטון האסלאמי בתקופת ימי הביניים. בעידן דתי, כפי שתקופת ימי הביניים מאופיינת, פולמוסים מתמקדים בנושא הדת. ספרות הפולמוס הנה אחד מההיבטים של מחלוקת מסוימת, ומתבטאת באמצעות הספרות והשירה. הפולמוס מתבטא בספרות הן באופן ישיר והן באופן עקיף. בעבודה זו, אנו ננסה לדון בסייג אחד מני רבים מתחום התרבות היהודית תחת השלטון האיסלמי בתקופת ימי הביניים – הדיון הפילוסופי אשר עשוי להתבטא בין היהדות לאסלם. עולה הקושיה האם קיים פולמוס בין האסלאם והיהדות בתקופת ימי הביניים? אנו משערים, כי התרחש פולמוס דתי בין היהדות לאסלאם, פולמוס אשר בא לידי ביטוי באמצעות הספרות. אנו ננסה לבדוק את שאלתנו ולבחון את השערתנו זו באמצעות סקירת מקורות ספרותיים מתאימים.
בפרק הראשון, אנו ננסה להגדיר מהו פולמוס ולבחון את היהדות והאיסלאם בתקופת ימי הביניים. בהמשך, אנו ננסה להציג מחלוקות דתיות שונות בין יהודים ומוסלמים כפי שבאו לידי ביטוי בכתובים וכן, ננסה לבחון את מאפייניו של הפולמוס. לבסוף, אנו ננסה להציג דיון בנוגע לפולמוס היהודי – מוסלמי בתקופת ימי הביניים.