מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שלישי, 5 בספטמבר 2023

סמינריון בנושא: בחינת המתנגדים לרבי יהודה הנשיא


 


עבודה סמינריונית בנושא : האם אורח חייו והחלטותיו ההלכתיות של רבי יהודה הנשיא עוררו התנגדויות בקרב חכמים בני דורו של הרבי ?
* 19 ביבליוגרפיות לא כולל מקורות ראשוניים המופיעים בהערות שוליים 


תוכן עניינים


מבוא
                                
1 פרק 1 – סקירה ספרותית
2
1 .1 מהם תלמוד ומשנה ?
2

1 .2 קוים לדמותו של רבי יהודה הנשיא
4
1 .3 רבי והמשנה
1 1
פרק 2 – מחלוקות בין רבי יהודה הנשיא ומלומדים
1 5

2 .1 מחלוקות הנוגעות לגינוני הרבי
1 6

2 .1.1 רבי חייא
1 6

2 .1.2 בר קפרא
1 7

2 .1.3 רבי פנחס בן יאיר (רפב"י)
1 8

2 .2 מחלוקות הנוגעות לקביעות הלכתיות של רבי
1 9

2 .1.1 רבי חייא
1 9

2 .1.2 מחלוקת בנושא שנת שבתון ודיני מעשר (בעיקר רפב"י)
2 1

2 .2.3 תעניות י"ז בתמוז וט' באב (ר' אבא בר זבדא)
2 4

2 .2.4 רבי אלעזר בן שמעון (ראב"ש)
2 5

2 .2.5 רבי יוסי בן ר' יהודה
2 5
פרק 3 – דיון ומסקנות
2 9
ביבליוגרפיה
3 2
מקורות ראשוניים ספרות 


מבוא
"מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד" 

רבי יהודה הנשיא ידוע גם בכינויו כ'רבי' ו'רבינו הקדוש'. הוא בנו בכורו של רבן שמעון בן גמליאל, צאצאו של הלל הבבלי והמלך דויד. רבי הנו דור חמישי לתנאים ומשמש כנשיא הסנהדרין. בנוסף להיותו גדול בתורה, עורך המשנה ומורה משכמו ומעלה, הוא עמד בראש חכמי הדור והנהיג את העם. לאחר חורבן בית המקדש השני והכינוס ביבנה, עלה החשש כי מידע רב יאבד. לכן, החלו לאסוף עדויות בנוגע למסורות והלכות שנקבעו לפני החורבן, ללקט אותן ולערוך אותן. לקט זה היווה בסיס למסכת עדויות, עליו התבססה בהמשך המישנה. בעבודה זו אנו נערוך ניסיון לבחון את דמותו האדירה של רבי יהודה הנשיא. בעקבות מעמדו הרם, גדולתו בתורה וחוכמתו, השפעתו על בני דורו ועל הדורות הבאים רבה. במסגרת העבודה, אנו ננסה לדון בסייג אחד מיני רבים מתחום פעילותו, כאשר מטרתנו הנה לבחון את תגובותיהם של חכמים בני דורו של רבי להחלטותיו. לפיכך עולה השאלה, האם פעילויותיו של הרבי היו שנויות במחלוקת ועוררו התנגדות בקרב חכמים בני דורו? במידה והתעוררה התנגדות, האם היא ערערה את סמכותו של רבי יהודה כמנהיג?
אנו משערים, כי למרות מעמדו הרם של רבי יהודה הנשיא, קמו מתנגדים לאורח חייו ולהחלטותיו עוד בדורו.
למרות זאת, רבי פעל בכדי לשמר את מוסד הנשיאות ולכן, מעמדו לא התערער. אנו ננסה לבדוק את שאלתנו ולבחון את השערתנו זו באמצעות סקירת מקורות ספרותיים מתאימים.
בפרק הראשון, אנו נגדיר מהו תלמוד ומהי משנה, נציג על קצה המזלג את הפרופיל של הרבי ואף נציג את פועלו בנוגע למשנה. בהמשך, אנו ננסה להציג מחלוקות שונות הנוגעות לקביעותיו של רבי יהודה הנשיא ואשר התגלעו בינו לבין מלומדים נוספים וכן, ננסה לבחון כיצד הוא פעל בעת מחלוקת מלומדת. לבסוף, אנסה להציג דיון בנוגע להשפעת המחלוקת על מעמדו של רבי יהודה הנשיא ושל מוסד הנשיאות.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה