מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום ראשון, 7 באוגוסט 2022

יהודי מזרח אירופה - תרומת השתייכותם לזרמים החדשים ביהדות להשתלבות הדור השני בארצות הברית

 


עבודת סמינריון בנושא - תרומת ההשתייכות לזרמים החדשים ביהדות – הזרם הקונסרבטיבי או הזרם הרפורמי, להשתלבותם בארצות הברית של הדור השני להגירת היהודים ממזרח אירופה (בין השנים 1918 ל- 1955) במסגרת הקורס – פרקים בתולדות יהודי ארצות הברית מספר קורס 10589

תוכן עניינים

מבוא

1
פרק 1 – סקירת ספרות
3

1.1 זהות דתית והיהדות האורתודוקסית
3

1.1.1 פעילות דתית ורווחתם של מאמינים
3

1.1.2 היהדות האורתודוקסית והליך החילון
5

1.2 הזרמים החדשים ביהדות
6

1.2.1 היהדות הרפורמית
6

1.2.2 היהדות המסורתית – קונסרבטיבית
10

1.3 מאפייניו של דור המהגרים
13
פרק 2 – אימוץ הזרמים ביהדות על ידי דור שני להגירה ממזרח אירופה
17

2.1 זהות יהודית והזרמים היהודים בארצות הברית
17

2.2 אימוץ היהדות הרפורמית על ידי הדור השני להגירה
19

2.3 אימוץ היהדות הקונסרבטיבית על ידי הדור השני להגירה
26
פרק 3 – דיון ומסקנות
29
סיכום
34
מקורות
35

מבוא
יהודים בארצות – הברית נוטים להזדהות עם אחד משלושה זרמים של היהדות – הזרם האורתודוקסי, הזרם הרפורמי או הזרם קונסרבטיבי. המוני מהגרים יהודיים ממזרח אירופה הגיעו לארצות הברית בין העשור השמיני של המאה ה-19 לעשור השני של המאה ה-20. את פניהם קיבלו בעיקר יהודים ממרכז אירופה המזוהים כיהודים רפורמים. מקובל לייחס את הזהות היהודית של היהודים בארצות הברית כביטוי למידת השתלבותם כיהודים שהיגרו ממזרח אירופה וכצאצאים למהגרים. במסגרת זו, עולה השאלה כיצד תרמו הזרמים החדשים ביהדות (הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי) לדור השני, צאצאיהם של מהגרים יהודים מזרח אירופה, להשתלב בחברה האמריקנית בין השנים 1918 ל- 1955? במסגרת זו, אדון בסוגייה באמצעות סקירת הספרות האקדמית העוסקת בנושא.
בנסיון לבחון את סוגיית השפעת השייכות לזרם כזה או אחר ביהדות בארצות הברית על מידת השתלבותו של היהודי בחברה הקולטת אסקור את הספרות העיונית והמחקרית המתמקדת בעיקר ביהדות הקונסרבטיבית והרפורמית.
תחילה, בפרק הראשון אגדיר את הזהות היהודית ואציג על קצה המזלג את הזרם האורתודוקסי ביהדות ואת הליך החילון שהחל בארופה. בהמשך הפרק, אציג את הזרם הרפורמי והקונסרבטיבי ביהדות, כיצד הם התפתחו, מהן העקרונות המנחים אותם וכיצד הם התבססו בארצות הברית. בסוף הפרק, אציג את מאפייניהם של המהגרים ממזרח ארופה לארצות הברית ואת הרקע להגירתם. יש להדגיש, כי הרקע להגירה אינו מתמקד באופן בלעדי בבטחונם האישי של המהגרים היהודים בעקבות הפרעות במזרח ארופה, מאחר וגל ההגירה החל בטרם פרוץ הפרעות. מלכתחילה, גל ההגירה החל מאר והמהגרים תרו אחר שיפור במצבם הסוציו – אקונומי.
במסגרת הפרק השני, אבחן כיצד המהגרים ממזרח ארופה וצאצאיהם אמצו את הזרמים החדשים ביהדות. בתחילה, אבחן כיצד היהדות הקונסרבטיבית והיהדות הרפורמית מתייחסות לסוגיית הזהות היהודית. בהמשך, אבחן על בסיס הספרות המחקרית והעיונית, את בחירתם של המהגרים וצאצאיהם בזרם יהודי חדש כזה או אחר לאחר שבחרו לנטוש את הזרם האורתודקסי וכיצד הזרם היהודי מתייחס להשתלבות היהודי בתרבות הנוכרית. בנוסף, אסקור מחקרים הבוחנים את מידת יישומם של היהודים את הטקסים, המצוות והמנהגים היהודיים, התנהגויות שעשויות להעיד על מידת קרבתם לד היהודית הלכה למעשה. לבסוף, במסגרת הפרק השלישי, אדון במידע שהצגתי לאורך שני הפרקים הקודמים ואציד את מסקנותיי בהתאם
מניתוח הספרות עולה, כי היהודים שהגרו לארצות הברית ממזרח אירופה בשנים אלו שמרו על ייחודיותם, גם לאחר שהצליחו להיטמע ולהגיע להשגים מבחינה סוציו אקונומית ולהשיג השכלה. המהגרים וצאציהם לא נטמעו באופן מלא מבחינה מבנית ובאופן ישיר בארצות הברית. מבחינת מחקרים שבדקו את ההתנהגות היהודית של המהגרים, בניהם ונכדיהם עולה, כי ברוב המקרים, הם מאופיינים בסולידריות אתנית חזקה – הם נוטים להתרכז במסגרת קהילות הממוקמות בשכונות יהודיות, שפתם מאופיינת בניב יהודי, מאכליהם הנם יהודיים באופן מסורתי, הם מתחברים בעיקר ליהודים וכן, אורח חייהם הנו דתי ברמה גבוהה יותר. יחד עם זאת, התנהגויות אלו פחתו בדורות הבאים. הדבר בא לידי ביטוי בהשתייכותם לזרם יהודי.
דור המהגרים זוהה בעיקר כמשוייך לזרם האורתודוקסי. מהגר או צאצא שלו שבחר לעזוב את הזרם האורתודוקסי, בחר תחילה בזרם הקונסרבטיבי. תורו של הזרם הרפורמי הגיע לאחר שהנהגת הזרם בחרה ליישם רפורמות של חזרה למסורת ותמיכה בארץ ישראל ובציונות. במסגרת העבודה, אבחן את השפעת השתייכותם של יהודים לזרם הקונסרבטיבי או לזרם הרפורמי ביהדות על השתלבותם בחברה האמריקאית

להזמנת סמינריון מותאם אישית בתלום לסטודנטים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה